Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Τετάρτη 1 Απριλίου 2009

Οι Σκοπιανοί συνεχίζουν να "διευρύνουν" την Παιδεία τους : Μετάφρασαν την Μαύρη Αθηνά

Ο ίδιος ο τίτλος του βιβλίου είναι προκλητικός:

Μαύρη Αθηνά: 0ι αφροασιατικές ρίζες του κλασικού πολιτισμού (Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization -ο πρώτος τόμος εκδόθηκε το 1987, ο δεύτερος το 1991). H Αθηνά, σύμβολο του ελληνικού κόσμου, της σοφίας και του πολιτισμού, ήταν, σύμφωνα με το βιβλίο αυτό....................... μαύρη.

Η παρακάτω ανάλυση είναι απόσπασμα από άρθρο του Καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κου Ιωάννη Κωτούλα με τίτλο : "Αφροκεντρισμός και η Παραποίηση της Ελληνικής Ιστορίας" που δημοσιεύτηκε το 2005 στο 2ο τεύχος της Στρατιωτικής Επιθεώρησης.

Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Martin Bernal (γεν. 1937), Άγγλος εβραϊκής κατα­γωγής. Στην πραγματικότητα ο Bernal είναι σινολόγος, μελετητής του πολιτισμού της Κίνας και των γειτονικών της λαών. Όπως αναφέρει ο ίδιος στον πρόλογο του πρώτου τόμου (Η κατασκευή της αρχαίας Ελλάδας 1785-1985 -The Fabrication of Ancient Greece- 1987) η όλη ενασχόλησή του με το θέμα της καταγωγής του αρχαιοελληνικού πολιτισμού ήταν αποτέλεσμα μίας προσωπικής κρίσης, που τον οδήγησε στην προσέγγιση των εβραϊκών του ριζών και της ταυτότητάς του. Κατά την αναζήτησή του αυτή εξέτασε τις επαφές μεταξύ των Ελλήνων και των σημιτι­κών λαών και κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα που η ιστορική, αρχαιολογική και γλωσσολογική επιστήμη ουδέποτε έχει επικυρώσει.

0 Bernal θεωρεί ότι το 25% του λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας είναι σημι­τικής καταγωγής, το 25% είναι αιγυπτιακής καταγωγής, επιτρέπει δε ένα ποσοστό 40-50% να έχει ινδοευρωπαϊκή προέλευση. Βασική πεποίθησή του είναι ότι ο αρ­χαιοελληνικός πολιτισμός έχει διαμορφωθεί από τον πολιτισμό της Αιγύπτου κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως από τους Χαναανίτες και τους Φοίνικες.

O Bernal διακρίνει δύο γενικές κατηγορίες ερμηνείας για την καταγωγή του ελ­ληνικού πολιτισμού. Πρόκειται για το Αρχαίο Πρότυπο (Ancient Model) και το Άρειο Πρότυπο (Aryan Model) (η ορολογία είναι του Bernal). Το Άρειο Πρότυπο είναι νεότε­ρο, θεμελιώθηκε τον 19ο αιώνα -κυρίως από Γερμανούς μελετητές- και εν πολλοίς συνεχίζει να ισχύει έως και σήμερα. Πρόκειται για τη θεωρία της ινδοευρωπαϊκής καταγωγής των ελληνικών φύλων, τα οποία ήλθαν στην Ελλάδα την Εποχή του Χαλκού ή νωρίτερα (υπάρχουν ενδιαφέρουσες παραλλαγές της θεωρίας σχετικά με την αρχική κοινή κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων).
Το Αρχαίο Πρότυπο, που κατά τον Bernal συμμερίζονταν οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλ­ληνες θέλει τους προγόνους των Ελλήνων να ζουν ως παθητικά στοιχεία σε κοινω­νίες απλές και πρωτόγονες. Η ανάπτυξη του πολιτισμού οφείλεται σε Αιγυπτίους και Σημίτες επήλυδες που κατέκτησαν τον χώρο του Αιγαίου προκαλώντας την πολιτισμική έκρηξη του ελληνικού κόσμου. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό οι μύθοι για την έλευση του Κάδμου ερμηνεύονται ως αιγυπτιακο-σημιτικός εποικισμός της Βοιωτίας και συνακόλουθη ίδρυση της Θήβας από ανατολικά στοιχεία, ενώ η πα­ράδοση για τον Δαναό που ήλθε στο Άργος από την Αίγυπτο αφορά αντιστοίχως εισαγωγή αιγυπτιακού πληθυσμού στην Πελοπόννησο.

0 Bernal θεωρεί ότι συνέβη εισβολή των σημιτικής καταγωγής Υξώς στον αιγαιακό χώρο την περίοδο 1700-1600 π.Χ. 0ι Υξώς, αν και σημιτικής καταγωγής διέδωσαν τον αιγυπτιακό πολιτισμό στην Ελλάδα. 0 Bernal ξεπερνά την αντινομία αυτή χρη­σιμοποιώντας μία ιστορική αναλογία για να εδραιώσει το επιχείρημά του. Κατά τη διαδικασία εξάπλωσης και εδαφικής επέκτασης ενός νομαδικού πληθυσμού, αυτός ο πληθυσμός μεταδίδει τον πολιτισμό των χωρών που έχει κατακτήσει. Τον 4ο και 5ο αιώνα μ.Χ. η έλευση των 0ύννων στη Δυτική Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθούν τα γοτθικά πολιτιστικά στοιχεία, όχι τα μογγολικά. Επίσης, η εισβολή των Νορμανδών το 1066 στην Αγγλία μετέφερε τη γαλλική κουλτούρα στην Αγ­γλία, όχι αυτήν των Βίκινγκς, που ήταν η καταγωγή των Νορμανδών. Κάτι παρόμοιο συνέβη με τους Υξώς, οι οποίοι μετέδωσαν τις αιγυπτιακές πολιτιστικές πρακτικές. Εδώ ο Bernal φαίνεται να ξεχνά ότι οι Αιγύπτιοι μισούσαν τους Υξώς ως εισβολείς καταπιεστές, ότι οι Υξώς ήταν Σημίτες με άλλο πολιτισμό και ότι μεταξύ των δύο ομάδων υπήρχε έντονη αντιπαράθεση που οδήγησε στην οριστική εκδίωξη των Υξώς από την Αίγυπτο.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού προέρχονται έτσι από τη μαζική επίδραση που ήταν απο­τέλεσμα αυτής της εισβολής αφρικανο-σημιτικών ομάδων. Το γεγονός αυτό θεωρείται ότι διασώθη­κε στις παραδόσεις των Ελλήνων για ήρωες από την Ανατολή και την Αίγυπτο, στη διήγηση του Πλάτωνα στον Τίμαιο για την αρχαία αιγυπτιακή σοφία, καθώς και στα ονόματα των θεών που εί­ναι αιγυπτιακής προέλευσης τα περισσότερα.

Πώς όμως η υποτιθέμενη ιστορική αυτή πραγματικότητα, που οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες παραδέχονταν, παραβλέφθηκε; Υπήρξε ελλιπής επιστημονική έρευνα και άγνοια ή σκόπιμη απο­σιώπηση και παραποίηση στοιχείων; 0 Bernal πι­στεύει το δεύτερο. Εδώ υπεισέρχεται το Άρειο Πρότυπο για την καταγωγή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Η διαμόρφωση του Άρειου Προτύπου τον 19ο αιώνα απέρριψε τη σημιτική και αιγυπτια­κή συμβολή στον σχηματισμό του ελληνικού κό­σμου, για λόγους ρατσιστικούς και αντισημιτικούς. 0ι Γερμανοί φιλέλληνες λόγιοι που καθιέρωσαν με τις μελέτες τους την ινδοευρωπαϊκή θεωρία απέκλεισαν οιανδήποτε ανατολική ανάμειξη, διότι κατά τον Bernal κινούνταν από κίνητρα ρατσιστικά και ευρωκεντρικά. Αναπτύσσοντας περαιτέρω αυτήν τη θέση ο Bernal καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «ο φιλελληνισμός είχε πάντοτε αριανιστικές και ρατσιστικές διασυνδέσεις» (Black Athena vol. I, 291). Φθάνει, μάλιστα, στο σημείο να καταλογίσει στους Ευρωπαίους λογίους του 19ου αιώνα ρατσιστική προκατάληψη κατά των Τούρκων, όσον αφορά την ελληνική Επα­νάσταση, αφού υπερασπίζονταν τους Έλληνες -μία κατά Bernal ιδεατή ευρωπαϊκή ομάδα- απέναντι στους Ασιάτες Τούρκους.

Η συνειδητή υποτίμηση και απαξίωση των ανατολικών πολιτισμών έχει επιφέρει κατά τον Bernal αλλοίωση των ιστορικών στοιχείων. Σκοπός του δίτομου έως τώρα βιβλίου είναι, πάντως, όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας «να μειώσει την ευρωπα­ϊκή πολιτιστική αλαζονεία» (Time magazine, 23/7/1991). Πρόκειται, συνεπώς, για έργο με σαφείς ιδεολογικές καταβολές αλλά και συνειδητούς πολιτικούς σκοπούς.

Απαντήσεις υπήρχαν ?

Φυσικά και οι οποίες θα αναρτηθούν προσεχώς!!
Μία από αυτές είναι ότι το βιβλίο του Μπερνάλ μπκήκε στην τοπ λίστα των 50 χειρότερων βιβλίων του 20ου αιώνα.!!!!
Σχετικός σύνδεσμος εδώ.

17 σχόλια:

 1. Είναι λάθος η εστίαση στην καταγωγή του συγγραφέα. Η πλήρως καταρτισμένη επιστημονική απάντηση ήρθε απο την Mary R. Lefkowitz, επίσης εβραϊκής καταγωγής, στο βιβλίο της Black Athena Revisited. το (ηλίθιο) θέμα του Bernal θεωρείται λήξαν για την επιστημονική κοινότητα, και η αναπαραγωγή του απο τους Σκοπιανούς επιδεικνύει ακόμα μια φορα τον επαρχιακό φασισμό τους (χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω την επικινδυνότητά του με αυτόν τον χαρακτηρισμό)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έχει σημασία διότι ο Μπερναλ επικεντρώνεται στην Σημιτική καταγωγή του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για μια ενδιαφέρουσα άποψη επί του θέματος, μπορεί, όποιος θέλει, να διαβάσει το άρθρο «Not Out of Africa» της Mary Lefkowitz, σχετικά με τις προσπάθειες αφρικανοποίησης του Ελληνικού Πνεύματος:

  http://www.historyplace.com/pointsofview/not-out.htm

  Πιστεύω ότι δίνεται μια σωστή και τεκμηριωμένη απάντηση σε τέτοιου είδους θεωρίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συμπλήρωση: Συγγνώμη, lipothrix, από κεκτημένη ταχύτητα δεν πρόσεξα πως την είχες αναφέρει. Χαίρομαι που είναι γνωστή και σε άλλους επισκέπτες του ιστολογίου :-) ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μιχάλη με τον αφροκεντρισμό ασχολούμαι από το 2003. Για αυτό και άνοιξα ξεχωριστό θεματολόγιο για αυτό το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ενδιαφέρον. Με δεύτερο «κρούσμα» δεν μπορώ πλέον να θέσω θέμα κεκτημένης ταχύτητας, χεχε. Μην ανησυχείς, Ακρίτα, δεν είχα καμία κακή πρόθεση, ειλικρινά αγνοούσα την ύπαρξη της συγκεκριμένης θεματολογίας στο χώρο σου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ευρέως διαδεδομένα τέτοια θέματα και αντίλογοι, ειδικά εδώ πέρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μπορούμε, φυσικά, πάντα να καταχωρούμε την ιστοσελίδα αυτή ως πηγή απευθείας στα Αγγλικά, για τους εκάστοτε πρόθυμους Σλαβομακεδονίζοντες (και λοιπούς), ώστε να μην επιχειρούν να παρουσιάσουν τέτοια επιχειρήματα ως δικά μας κατασκευάσματα. Πολλαπλές φορές έχω ακούσει τέτοια «θέση», επειδή, μάλλον λόγω της τυφλής προσήλωσής τους, αρνούνται τέτοιοι άνθρωποι να πιστέψουν πως τέτοιες απόψεις λέγονται και υποστηρίζονται από μη Έλληνες. Κυριολεκτική κεραμίδα στο κεφάλι τους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μιχάλη για τα αγγλικά θέλω να ανοίξω θεματολόγιο στο αγγλικό μου blog αν και υπάρχει πλούσιο υλικό που κατεδαφίζει τις αφροκεντριστικές απόψεις. Ξέρεις δεν είναι μόνο ο Μπερνάλ αλλά και άλλοι.
  Στην Ελληνικά δυστυχώς δεν υπάρχει υλικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Φίλοι Μιχάλης - Ακρίτας
  Ένας ανόητος που ανέλαβε το μπλοκ Iliden,παρακάμπτει ακόμα και την ελληνική γραφή και μιλάει για Πελασγούς και φοινικική γραφή.
  Έχετε στοιχεία για σχέση Ελλήνων, Πελασγών και Φοινίκων και για την γραφή?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. IM οι Σλαβομακεδονιστές ότι γραφή δεν έχει αποκωδικοποιηθεί(Πελασγική, Ετρσουσκική, Φρυγική, Θρακική, Ιλλυρική κλπ) την θεωρούν δικιά τους. Βέβαια η ιστοριογραφία τους φτάνει στο σημείο να λέει ότι και η Γραμμική Β, η Ομηρική Ελληνική αλλά και η Δημοτική Αιγυπτιακή είναι και αυτές Σλαβικές γλώσσες. Δηλαδή σκέτη παράκρουση.
  Ότι θέλεις να μάθεις για τις γλώσσες πολύ καλό σαιτ είναι το

  http://www.ancientscripts.com/index.html

  Βιβλία υπάρχουν πολλά, δυστυχώς στα αγγλικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Και φυσικά το σχόλιο που έγραψα στο Iliden blog δεν εμφανίζεται.
  Πάντως είναι γεγονός πως σιγά σιγά πλησιάζουν την αλήθεια,ότι δηλαδή οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν Ελληνικό φύλο,μετά την απόλυτη αηδία ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες μιλούσαν σλαβικά,το οποίο όπως είναι φυσικό δεν μπορούσαν να αποδείξουν άρχισαν να συνδέουν την πελασγική ως την γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων,χωρίς κανένα στοιχείο και αυτό το σενάριο φυσικά.

  Παιδιά...μην παιδεύεστε υπάρχουν 3000 επιγραφές από την Μακεδονία στα Ελληνικά,οι μόνες μη Ελληνικές είναι οι μεταγενέστερες ρωμαϊκές.
  Όχι τίποτα άλλο μην κάψετε καμία φλάντζα σας το λέω έτσι που τα μπερδέψατε στο μυαλό σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καλό θα ήταν Ακρίτα να μη ξεφτυλίσεις κι εσύ το επίπεδο του μπλόγκ σου όπως άλλοι έχουν ήδη κάνει με αξιόλογες γνώσεις μεν αλλά κόλλημα με τους Εβραίους και τις χαζομάρες περί σιωνιστικού ανθελληνισμού και άλλων αστειοτήτων. Καλά τα λέει ο lipothrix - όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου Εβραϊκής καταγωγής όλο και κάποιοι θα είναι σαν τον Μπερνάλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΚΕ και όποιος άλλος....

  Ηρεμήστε. Το άρθρο αναφέρει ότι είναι Εβραικής καταγωγής μόνο και μόνο για να δείξει ότι καθαρά και "προσωπικοί λόγοι" έκαναν τον Μπερνάλ να γράψει για την σημητική συμβολή στην αρχαία ελληνική παράδοση.

  Και την μεγαλύτερη απάντηση στον Μπερνάλ η Λεφκοβιτς την έδωσε και η οποία και αυτή είναι Εβραία.

  Δεν υπάρχει από μένα καμμία διάθεση για αντισημιτισμό ή κάτι άλλο.

  Αλλοίμονο αυτά που κοροιδεύουμε να τα κάνουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΚΕ και lipothrix διαβάστε αυτές τις δύο σελίδες από την Μαύρη Αθηνά όπου ο Μπερναλ αναφέρει και την καταγωγή αλλά και πως χαράσει και τους ιδεολογικούς σκοπούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ακρίτα,
  Γνωρίζεις το βιβλίο του Joseph Yahouda, Hebrew is Greek, Becket Publications Oxford 1982; Το βιβλίο είναι γλωσσολογικό. Παραθέτει ταυτόχρονα τις Ελληνικές και Εβραϊκές λέξεις και προσπαθεί να αποδείξει ότι τα αρχαία Εβραϊκά βασίζονται στα Ελληνικά. Ο συγγραφέας πρέπει να είναι (ήταν;) από τους μεγαλύτερους γλωσσολόγους . Το βιβλίο είναι πολύ ειδικό και πιστεύω ότι μόνο λίγοι άνθρωποι στον κόσμο μπορούν να κατανοήσουν το περιεχόμενο του. Είναι δυσεύρετο και εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί ακόμα και σε μεγάλες βιβλιοθήκες.
  Οι γνώσεις μου δεν μου επιτρέπουν να το κατανοήσω αφενός και αφετέρου να διαγνώσω αν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Η περιπέτεια της αποκρυπτογράφησης της γραμμικής Β από τον M. Ventris (Εβραϊκής καταγωγής) [1] απέδειξε ότι η γραμμική Β είναι καθαρά Ελληνική χωρίς καμία Σημιτική επίδραση.
  Ο Evans (που έφερε στην επιφάνεια τα ερείπια της Κνωσού), επηρεασμένος από τις αντιναζιστική θεώρηση της ιστορίας των Αγγλοσαξωνων για την αρχαία Ελλάδα την εποχή της δεκαετίας του 1930-1940, απέρριπτε την Ελληνοκεντρική θεώρηση του Μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισμού υποστηρίζοντας ότι είναι Σημιτικός. Η ιδεοληψία του Evans τον απέτρεψε από το να αποκρυπτογραφήσει επίσης την Κυπριακή Γραμμκή Β, πράγμα που θα ήταν εύκολο ξεκινώντας μόνο από την υπόθεση ότι είναι Ελληνική. Έτσι δεν μπόρεσε να συνδέσει την λέξη «5+» με την εικόνα της κεφαλής ενός ίππου και να χρησιμοποιήσει την Ελληνική λέξη «πόλος» που ήταν και το κλειδί της αποκρυπτογράφησης. Με τον ίδιο τρόπο απέτυχε να συνδέσει την εικόνα μίας ληκύθου με τρία πόδια με την φωνητική φράση «tiripo eme powe owowe» που ο Ventris αποκρυπτογράφησε σαν «Τρίποδας λέβητας με μία λαβή σε ένα πόδι».Η σημασία των τριών λέξεων στα Ελληνικά , eme (εμοί, δοτική του ένα), pode (ποδεί, δοτική του πόδι), και owowe (με ένα αυτί/λαβή). Η πόρτα είχε ανοίξει…
  Στην απλή επιτύμβια πλάκα του Ventris στο χωριό wellford του Northhamptonshire είναι γραμμένες οι λέξεις:
  ΜΑΙΚΛ ΒΕΝΤΡΙΣ. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Β ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. 1922-1956.

  [1] Andrew Robinson, Ο άνθρωπος που αποκρυπτογράφησε την Γραμμική Β, Εκδόσεις Πτατάκη, Αθήνα Ιούλιος 2004.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Κίμωνα το έχω το βιβλίο σε ηλετρονική μορφή αλλά αδυνατώ και εγώ να το κρίνω λόγω έλλειψης γνώσεων.

  Πολύ σωστή η επισήμανση σου και για τον Βεντρίς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.