Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Κυριακή 5 Απριλίου 2009

Νύχτα 5ης και Ξημερώματα 6ης Απριλίου 1941 : Η Ναζιστική Γερμανία επιτίθεται από την Βουλγαρία στην Ελλάδα


Ή ήμερα τής 5ης Απριλίου βαίνει προς τό τέρμα της. "Απασαι αι μέχρι της ώρας εκείνης ύπάρχουσαι ενδείξεις πείθουν δτι ή στιγμή της αναμενόμενης Γερμανικής επιθέσεως προσεγγίζει. Τήν έντατικήν εντός του Βουλγάρικου εδάφους κίνησιν τών Γερμανικών τμημάτων καθ' όλον τό δεύτερον δεκαπενθήμερον του Μαρτίου καΐ τάς συνεχείς επίγειους και άπό αέρος αναγνωρίσεις τών Γερμανών, είχε διαδεχθή μικρά περίοδος σχετικής ηρεμίας κατά τάς τελευταίας ημέρας τοϋ Μαρτίου και τάς δύο πρώτας τοϋ Απριλίου. Τοϋτο άπετέλει ένδειξιν, ότι ή διάταξις μάχης τών Γερμανικών δυνάμεων είχεν ήδη συντελεσθή καΐ ότι ή έπίθεσις αυτών θά είχε πιθανώς έκδηλωθή εάν δεν έμεσολάβουν τά γεγονότα τής 27ης Μαρτίου έν Γιουγκοσλαυΐα, άτινα έπέβαλλον άναπροσαρμογήν τής διατάξεως μάχης. Ή δραστηριότης τών Γερμανικών δυνάμεων είς τά Έλληνοβουλγαρικά σύνορα αρχίζει νά άναζωογονήται καϊ πάλιν άπό τής 5ης Απριλίου ώς διεπιστοϋτο έν τινι μέτρω υπό τής επιγείου παρατηρήσεως, διά τήν λήψιν προφανώς τών τελικών διατάξεων τής επιθέσεως.

Ό Χίτλερ, έλαυνόμενος πάντοτε υπό τής κατατρυχούσης αυτόν μυστικοπαθείας καϊ φύσει προληπτικός, είχεν αποφασίσει νά άρχίση τήν κατά τής Ελλάδος έπίθεσίν του τήν 6ην Απριλίου ήμέραν Κυριακήν, όπως Κυριακήν είχεν αρχίσει καϊ τάς επιχειρήσεις του εναντίον τής Πολωνίας, Νορβηγίας, Γαλλίας καί Ρωσίας.

'Αλλά και εις τήν άντίθετον πλευράν, οί "Ελληνες στρατιώται αγρυπνούν, μέ ηθικόν ύψηλόν, απτόητοι καί έτοιμοι νά άντιμετωπίσωσι τον φοβερόν άντίπαλον. Άπό τών πρώτων νυκτερινών ωρών ακούονται ύπό τών παραμεθορίων φυλακίων ασυνήθεις θόρυβοι, προμηνύματα έκτακτου δράσεως. Οι επί τών χιονοσκεπών κορυφών του Μπέλες σκοποί, βλέπουν λευκάς σκιάς κινουμένας εντός πυκνού σκότους, δίκην φαντασμάτων, νά παρελαύνουν ή νά πλησιάζουν βραδέως καί αθορύβως προς τά φυλάκια.

Τό Έλληνικόν ΓΣ, έχον καΐ άλλαχόθεν πληροφορίας ότι ή Γερμανική έπίθεσις επρόκειτο νά έκδηλωθή τήν πρωΐαν τής 6ης Απριλίου, διατάσσει τήν 0100, τό ΤΣΑΜ (Τμήμα Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας), όπως εκτέλεση κατά τάς πρωϊνάς ώρας τάς προβλεπόμενος έπη των οδικών συγκοινωνιών καταστροφάς μεταξύ τών συνόρων καΐ της κυρίας τοποθεσίας αντιστάσεως, αίτινες και εκτελούνται επιτυχώς.

Αι διοικήσεις τών Μεγάλων Μονάδων πεισθεϊσαι πλέον δτι έττέκειτο άμεσος έπίθεσις τών Γερμανών, διατάσσουν γενικόν συναγερμόν. Άπό της 0430, άπαντες ευρίσκονται τεταγμένοι εις τάς θέσεις μάχης των.

Την 0515, έκδηλοϋται ή πρώτη έπίθεσις Γερμανικών δυνάμεων εναντίον τών έπϊ τών υψωμάτων Καλέ Μπαΐρ και Ντεμΐρ Καποϋ τοϋ όρους Μπέλες Ελληνικών φυλακίων Ένωρίτερον, άπό της 0200, είχε παρατηρηθή Οπό τοΰ εϊς Τριεθνές Ελληνικού φυλακίου κίνησις προς Δυσμάς λευκοφορούντων τμημάτων ύπολογισθέντων εις δύναμιν διλοχίας, άτινα οδηγούμενα προφανώς ύπό εντοπίων Βουλγάρων γνωριζόντων καλώς τάς οδεύσεις, είσέδυσαν είς τό Έλληνικόν §δαφος διά μέσου τών φυλακίων προς την κατεύθυνσιν τοϋ χωρίου Καστανοϋσα, 5 χιλ. Ν.Δ. Τριεθνοΰς. Ό είς τό χωρίον τοϋτο εδρεύων 7ος Λόχος του II Τάγματος Ασφαλείας, διαταχθείς ολίγον πρό της 0400 νά καταλάβη τάς Θέσεις μάχης αύτοϋ, δύο χιλιόμετρα περίπου βορείως τοϋ χωρίου, αίφνι-διάσθη ύπό τών διεισδυσάντων Γερμανών, πριν ή καταλάβη τάς θέσεις του καί διελύθη αίχμαλωτισθέντος τοϋ πλείστου τών ανδρών του.
Μετά τήν 0530, ή Γερμανική έπίθεσις κατά τών Ελληνικών προφυλακών, επεκτείνεται έφ' όλου τοϋ μετώπου άπό τοϋ Τριεθνοϋς μέχρι Β. Κομοτινής.

Ούτω ήρχιζεν ή Γερμανία τόν εναντίον της Ελλάδος πόλεμον χωρίς καν νά τηρήση, ούτε διά προσχηματικούς λόγους, τά συνήθη διπλωματικά Ιθιμα τοϋ τελεσιγράφου καί της παροχής προθεσμίας προς άπάντησιν, διά νά' άποφύγη ίσως τό άγέρωχον ΟΧΙ τών Ελλήνων περί τοϋ οποίου είχε πάντα λόγον νά είναι πεπεισμένη. Τήν 0530 της ημέρας εκείνης, ό έν Αθήναις Γερμανός πρεσβευτής πρίγκηψ Έρμπαχ, έπέδιδεν εϊς τόν "Ελληνα Πρωθυπουργόν Κορυζήν διακοίνωσιν διά της οποίας διετυποϋντο αστήρικτοι Ισχυρισμοί περί παραβιάσεως της Ελληνικής ούδετερότητος καί άνηγγέλλετο απλώς ότι τά Γερμανικά στρατεύματα είσέβαλον εις τό Έλληνικόν έδαφος. Έν τη διακοινώσει ταύτη άνεφέρετο :

«Ή Ελληνική Κυβέρνησις δέν έδωκεν ουδέ τήν έλαχίστην σημασίαν είς τάς Γερμανικός προειδοποιήσεις. Έπϊ πλέον, και αυτό πρέπει νά διαπιστωθη κατηγορηματικώς, ή Ελληνική Κυβέρνησις ουδέποτε προσεπάθησε νά προσ-εγγίση τήν Γερμανικήν Κυβέρνησιν διά νά συζήτηση μαζί της έπϊ τής δυνα-τότητος τής επανόδου τής Ελλάδος είς τήν ουδετερότητα. Ή αίτία είναι σαφής. Ή Ελλάς είχεν αφήσει νά παρασυρθη τόσον πολύ άπό τήν Άγγλόφιλον πολι-τικήν της, ώστε νά μή είναι κυρία τών αποφάσεων της».

Έν σεμνόν και όλιγόλογον ανακοινωθέν ανήγγειλε τήν πρωΐαν έκείνην ε!ς τόν Έλληνικόν Λαόν τό κοσμοϊστορικόν γεγονός:

«Άπό τής 0515, 6 έν Βουλγαρία Γερμανικός Στρατός ττροσέβαλεν όλως άπροόπτως τά ημέτερα στρατεύματα επί τής Έλληνοβουλγαρικής μεθορίου. Τά στρατεύματα μας αμύνονται τοϋ πατρίου εδάφους».
Ό Ελληνικός Λαός αντιμετώπισε τήν νέαν ταυτην τρομεράν έπιδρομήν, ή οποία ώλοκλήρωνε τήν μεγάλην έπίθεσιν τήν ένεργουμένην άπό τάς δύο ίσχυροτέρας στρατιωτικός δυνάμεις τής εποχής εκείνης εναντίον τής αγωνιζομένης διά τήν έλευθερίαν της μικρας Ελλάδος, μέ τήν αυτήν πίστιν ή οποία έθέρμαινε τήν ψυχήν τών τέκνων της κατά τήν 28ην Όκτωβρίου 1940 καϊ μέ τήν αυτήν αποφασιστικότητα ή οποία έφραξε τόν δρόμον τοϋ Ίταλοϋ είσβολέως. Τό διάγγελμα όπερ έξέδωκε τήν ιδίαν ήμέραν ό Βασιλεύς καί ή ημερησία διαταγή τοϋ Αρχιστρατήγου (*) άντικατοπτρίζουσι τό πνεϋμα τής αυτοθυσίας καϊ την πεποίθησιν έπΐ τήν τελικήν νίκην.

Ή κυρία προσπάθεια τών Γερμανών έξεδηλώθη πρός τό άριστερόν τής τοποθεσίας και ιδιαιτέρως κατά τοϋ Μπέλες καϊ τοϋ Όχυροΰ Ροϋπελ. Καθ' όλην τήν γραμμήν, τά ύποστάντα τήν έπίθεσιν τμήματα τής προκαλύψεως συνεπτύχθησαν, έλισσόμενα έπιβραδυντικώς πρός τήν τοποθεσίαν αντιστά¬σεως βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου. Άπό τής στιγμής ταύτης, επικοί αγώ¬νες έλαβον χώραν καϊ διεδραματίσθησαν είς τήν έν λόγω τοποθεσίαν σκηναϊ έξοχου Ελληνικού ήρωϊσμοϋ, αϊ όποϊαι καίτοι διήρκεσαν ολίγας μόνον ημέρας, προύκάλεσαν τόν θαυμασμόν ου μόνον ολοκλήρου τοϋ ελευθέρου κόσμου, αλλά καί αυτών τούτων τών έπιτεθέντων. Τήν κατά τοϋ Μπέλες καϊ τής στενωπού τοϋ Ροϋπελ έπίθεσιν θά άνελάμβανον αί 5η καϊ 6η όρειναϊ Γερμανικαϊ Μεραρχίαι καϊ τό ένισχυμένον 125ον Σύνταγμα Πεζικού. Ή μέν 5η άπό τού Ρουπέσκο καϊ άνατολικώτερον, μέχρι τοϋ οχυρού Καρατάς, ή δέ 6η δυτικώτερον τού Ρουπέσκο μέχρι του Τριεθνοϋς. Τό 125ον Σύνταγμα θά έπετίθετο εναντίον τών Όχυρών Ροϋπελ καϊ Παληουριώνες.
πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ, έτος έκδοσης 1956, Αγώνες στην Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη 1941}

3 σχόλια:

  1. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΞΑΤΕ Σ'ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΜΑ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΜΑ ΜΕ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟ ΠΥΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.