Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

Άραγε η Κα Riki Van Boeschoten και ο Κος Loring Danforth αναφέρουν την οργάνωση Ήλιντεν στα πονήματα τους για το παιδομάζωμα;


Όπως είναι γνωστό οι αναφερόμενοι Καθηγητές έχουν αναλάβει εργολαβικά την υποστήριξη των σλαβομακεδονικών ιστορικών θέσεων ανά την οικουμένη. Το ίδιο λοιπόν έκαναν και στην περιβόητο 7ου «Μακεδονικό- Βορειοαμερικανικό Συνέδριο στις Μακεδονικές Σπουδές» το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα από τις 5 έως και 7 Νοεμβρίου 2009. Το συνέδριο όπως είναι γνωστό συνδιοργάνωσαν τα Πανεπιστήμια Γιούτα και Σικάγου σε συνεργασία με την ακροδεξιά Σλαβομακεδονική οργάνωση γνωστή ως «Ενωμένη ‘Μακεδονική’ Διασπορά (UMD)».

Ένα λοιπόν από τα θέματα του Συνέδριου ήταν και το Παιδομάζωμα. Εκεί λοιπόν ο Κος Danforth(γνωστός για τις στενές σχέσεις με το Ουράνιο Τόξο και το ΕΠΣΕ του Ελληνόφωνου Δημητρά) υποστήριξε πολλά και διάφορα για το παιδομάζωμα με το κορυφαίο ότι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ δεν ήταν οριστικά.

Δυστυχώς για αυτούς τους αναθεωρητές της Μακεδονικής ιστορίας εκτός από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ υπάρχουν και οι μαρτυρίες από τους άμεσα εμπλεκόμενους όπως......
...... ο Γενικός Επιθεωρητής του παιδομαζώματος Δημήτριος Μανούκας αλλά και τα πρόσφατα έγγραφα από τα Γιουγκοσλαβικά και Βουλγαρικά αρχεία που έκδωσε σε τρία βιβλία η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Σε αυτό το νήμα θα ασχοληθώ με το πρώτο εμπλεκόμενο και την μαρτυρία του.

Όπως είναι γνωστό ενεργοί συμμετέχοντες σε αυτήν την αποτρόπαια πράξη ήσαν και οι Σλαβομακεδόνες αποσχιστές του NOF. Αυτό που δεν είναι ίσως πολύ γνωστό είναι το τι έκαναν μετά το τέλος του αποσχιστικού τους αγώνα. Αυτό μας το περιγράφει ο Μανούκας στο βιβλίο του «Παιδομάζωμα: Η αγωγή και η διδασκαλία των απεχθέντων ελληνοπαίδων». Ιδού λοιπόν τι καταθέτει:

Μετά τήν κατάρρευσιν τοΰ συμμοριτισμοΰ είς τό Βίτσι - Γράμμον, οι έκ τών καταφυγόντων είς τό παραπέτασμα σλαυόφωνοι ήνώθησαν μετά τών σλαυοφώνων παίδων καί απετέλεσαν ίδιαιτέραν πολιτικήν όργάνωσιν, τήν όργάνωσιν «"Ηλιντεν», είς άντικατάστασιν της οργανώσεως ΝΟΦ - ΑΦΖ, ήτις συνεκέντρωνε όλα τά σλαυόφωνα στοιχεία είς τήν Ελλάδα καί κατηργήθη, κατήγορηθεϊσα ώς «Τιτοϊκή».

Ή «"Ηλιντεν» άπεσκόπει, όπως ασφαλώς καί ή καταργηθείσα ΝΟΦ, νά καλύπτει ΐδεολογικώς όλας τάς εκδηλώσεις τών έν τω παραπετάσματι αποκαλουμένων «σλαυομακεδόνων». Είχε ίδικόν της συμβοΰλιον, διά δέ τά γενικά ζητήματα της ζωής των, συμμετείχε δι' αντιπροσώπων της είς μικτήν διοίκησιν εις τάς ομάδας συμβιώσεως, ενθα υπήρχε μικτόν στοιχεϊον έξ ελληνοφώνων καϊ σλαυοφώνων.

Ή «Ήλιντεν» συμμετείχε πνευματικώς εϊς όλας τάς κοινός μετά τών ελληνοφώνων κομμουνιστών εκδηλώσεις της επαναστατικής κυρίως ζωής, πλήν όμως ανέπτυσσε δραστηρίως τήν «έθνικήν» της ζωήν, τελείως ανεξαρτήτως- ούτω, ώς υπερηφανεύονται οΐ ίδιοι, «έδημιούργησαν πνευματική ν ζωήν, έξυψώθησαν πολιτικώς και ίδεολογικώς, ανέπτυξαν τά εθνολογικά των στοιχεία, γλώσσαν, λογοτεχνίαν ΐστορίαν, έθνικάς έορτάς, ήθη, έθιμα και παραδόσεις, θέατρον, σχολεία καϊ διδασκάλους, εφημερίδας, βιβλία καϊ λέσχας, έθνικόν πολιτισμόν και ήρωες (Γκάτσε Ντέλτσεφ, Ντίνο Χατζηντίμωφ, Νικόλα Κάρεφ, Πάνε Σαντάσκυ, Τερττόφσκυ καϊ Γκίνοβα). Τό δέ τά τελευταία έτη (1963) εκδοθέν φιλολογικόν των περιοδικόν «Μακεδόνσκι ζηβότ» (Μακεδόνικη ζωή) προσδιώρισεν ώς άποστολήν του «νά γνωρίσουν οΐ σλαυομακεδόνες το ιστορικόν τους παρελθόν, νά καλλιεργήσουν τάς επαναστατικός παραδόσεις, νά εκλαΐκευση τους κοινούς'μετά τών ελλήνων συντρόφων αγώνας εναντίον της Ελλάδος, νά συμβάλη εΐς τή Πατριωτικήν και άγωνιστικήν διαπαιδαγώγησιν κ.λ.π. (Ίδέ εφημερίδα τών έν Πολωνία συμμοριτών «Δημοκράτης» της 3-7-63).

Και άς δώσωμεν καλύτερον τόν λόγον εις αυτό τό «"Ηλιντεν» νά μας περιγράψη πώς αναπτύσσει τήν αύτόνομον πολιτικήν, τήν πνευματικήν της ζωήν, τον έθνικόν της πολιτισμόν, τάς παραδόσεις, τήν γλώσσα κ.λ.π. είς όλας τάς εθνοτοπικός εστίας τών «σλαυομακεδόνων» τοΰ παραπετάσματος:

Τό έτος 1954 έγινεν εις τήν Πολωνίαν συνέδριον τών «σλαυομακεδόνων» υπό τήν σκέπην τής οργανώσεως «'Ήλιντεν». Είς αυτό έγένοντο εισηγήσεις, άνελύθη τό καταστατικόν τής οργανώσεως, ετέθησαν καθήκοντα καϊ έχαράχθη ή προοπτική. Ιδού τί περιλαμβάνει ή είσήγησις τοϋ Βαϊνά, προς τους συνέδρους:

" Η όργάνοωσς Ήλιντεν συσπειρώνει τό τμήμα της προσφυγιάς της Σλανομακεδονικής εθνότητς διοικείται υπό κεντρικού Σνμβονλίου και άναπτύσση κατά ανεξάρτητοι• τρόπον την δράσιν τον όσον αφορά την άνάπτυξιν τών εθνολογικών της στοιχείο»: Τό Ήλιντεν εκφράζει τονς βαθεϊς πόθους για την εθνική του απελευθέρωση, μέ σωστό προσανατολισμό, ξεκάθαρους σκοπούς, κάνει πάλη για τήν απελευθέρωση της Ελλάδος από τήν Αμερικανική κατοχή και τήν εγκαθίδρυση τής Λαϊκής Δημοκρατίας στήν "Ελλάδα, για τήν πλέρια εθνική ισοτιμία, για τήν εθνική αποκατάσταση τοΰ Σλαυομακεδόνικου λαοϋ- Διαμαρτύρεται ενάντια στήν Παπαγική επίθεση τον παπαγικοΰ συναγερμού ενάντια στο Σλανομακεδόνικο λαό τής Έλλάδος μέ τήν -ψήφιση τοϋ νόμου 2536 (Αύγουστος 1953) «περι έπαναποικισμοϋ τών παραμεθορίου περιοχών» και άλλα εξοντωτικά μέτρα ενάντια στον είρηνόφΰλο και Δημοκρατικό σλαυομακεδόνικο λαό, πού πάν νά αλλάξουν ολοκληρωτικά τήν έθνλογικήν σύνθεση τοϋ πληθυσμοϋ της Μακεδονίας.»

Ιδού τώρα πώς διαγράφεται ό τομεύς τών παιδιών :

«Ή μόρφωση, διαπαιδαγώγηση τών χιλιάδων σλαυομακεδονόπουλων είναι η διαρκής φροντίδα τών Κυβερνήσεων στις Λ. Δημοκρατίες. Στή μοναρχοφασσατική "Ελλάδα σέ διάστημα 40 χρόνων από τήν προσάρτηση (!) τής Μακεδονίας τον Αιγαίου στό ελληνικό κράτος, οι σλαυομακεδόνες πού μπόρεσαν νά σπουδάσουν είναι μετρημένοι στα δάκτυλα, ενώ στις Λαϊκές Δημοκρατίες έχουν όλες τις δυνατότητες νά μορφώνονται ολόπλευρα εθνικά, πολιτικά. Για πρώτη φορά στην Ιστορία των λαών μας άπ' τά παιδιά μας αυτά διαμορφώνονται στελέχη των πιο διαφορετικών είδικοτήτων για όλους τους τομείς τής κοινωνικής δράσης. Τά παιδιά μας αυτά διαμορφώνονται στελέχη τών πιό διαφορετικών ειδικοτήτων για όλους τους τομείς της κοινωνικής δράσης Τά παιδιά μας στις Α. Δημοκρατίες διαπαιδαγωγούνται κατά τό πρότυποτης κομσομόλ και των νεολειών υων Λ. Δημοκρατιών, σε αγνους πατριώτες, διεθνιστες στο πνεύμα της απεριόριστης αγάπης και αφοσίωσης στη μάννα μας Σπβ. Ένωση και στις Λ. Δημοκρατίες, που εξασφάλισαν άριστες συνθήκες διαβίωσης και μόρφωσης σε άγωνιστές, έτοιμους νά δώσουν τις δυνάμεις τους για την λευτεριά τον λαού μας, άξιονς συνεχιστές τον ήρωα τον λαοϋ μας Ν. Μπελογιάννη. Γιά πρώτη φορά στην ιστορία τον ο λαός μας εχει δεκάδες εκδόσεις στα σλαβομακεδόνικα, τιράζ δέ εκατοντάδων χιλιάδων βιβλίων, αντιτύπου, βοηθαν τό σλαυομακεδόνικο λαό στην ανάπτυξη της γραπτής γλώσσας και λογοτεχνίας τον. Γιά πρώτη φορά εκδόθηκε Γραμματική σλαβικής γλώσσας πον άποτελέι την βάση γιά την ανάπτυξη τοϋ Μα¬κεδόνικου γραπτού λόγου σοβαρή προσπάθεια πρέπει γιά ανάδειξη στελεχών από τά παιδιά, Ιδιαίτερα από κείνα πον τελείωσαν τις διάφορες πολιτικές σχολές και ανάδειξη καινούργιων στελεχών από μαχήτριες τον Δημ. Στράτου Ελλάδος και από κοπέλλες πού τελείωσαν διάφορες σγολες και είναι Ικανές να αναδειχτούν σε στελέχη. Επαγρύπνηση εναντίον των πραχτόρων τον Τίτο που προπαγανδίζουν νά φύγη κόσμος στη Γιουγκοσλαβία- Ελλάδα» Νά σταλούν και άλλα παιδιά σε κλάδονς γλωσσολογίας, ιστορίας, σλαβικής φιλολογίας γιά δέ την ενοποίηση της γλώσσας νά προσαρμόζοννται ατή γλώσσα τοϋ κεντρικού οργάνου τοϋ Κεντρικού Συμβουλίου τοϋ περιοδικοϋ "'Ήλιντεν" και στη γλώσσα της Μακεδόνικης εκπομπής τοϋ Ραδιοφ. Σταθμού Ελεύθερης Ελλάδας και Διαπαιδαγώγηση της νεολαίας στό πνεύμα τον άγνοϋ πατριωτισμοϋ και διεθνισμού, της απεριόριστη; αγάπης και αφοσίωσης στη Σοβ. πατρίδα, στη μεγάλη μας μάννα».

Ύποθέτομεν, ότι ουδεμία έπεξήγησις και ερμηνεία απαιτείται δια. τούς σκοπούς τής «'Ήλιντεν». Τό καταστατικόν τούτο, ομιλεί είλικρινώς περί των σκοπών της αποστολής και των προθέσεων τών «σλαυομακεδόνων» και τοϋ ΚΚΕ, τό όποιον ήτο ό δημιουργός και πάτρων της οργανώσεως ταύτης. Ή όργάνωσις της «'Ήλιντεν» κατηργήθη τό 1957, τή απαιτήσει τών κομμουν. κομμάτων τού παραπετάσματος, διότι εις τούς κόλπους της άνεπτύχθησαν ρεύματα φιλοτιτικά, διά τούτο δέ καϊ εις την είσήγησιν τού Βαϊνα, ώς εξετέθη ανωτέρω, άλλα και είς μετέπειτα συνεδριάσεις επανειλημμένως γίνεται λόγος περί «διασπαστικών στοιχείων», «πρακτόρων», «Νά γίνη άγων εναντίον τών διασπαστικών τάσεων», «έπαγρύπνησις καϊ ιδεολογική εργασία εναντίον τών προσπαθειών τών Γιουγκοσλαύων ρεβιζιονιστών, και της εφημερίδος τών Σκοπίων «Νόβα Μακεντόνια», πράγμα έκ τού οποίου εξάγεται, ότι ή προπαγάνδα της κυβερνήσεως τών Σκοπίων έσημείωσε διείσδυσιν εις τάς τάξεις τών βουλγαρομακεδόνων φυγάδων ευρισκομένων εις τάς χώρας τού παραπετάσματος, δΓ ό και συνίστατο έπαγρύπνησις επί τών Γιουγκοσλαύων ρεβιζιονιστών και τών ενεργειών τών ηγετών τών Σκοπίων.

Εις τήν θέσιν της οργανώσεως «'Ήλιντεν» παρουσιάσθη ή «Διοίκησις τού συλλόγου», άλλά μέ τήν ιδίαν ζωήν, ώς μάλιστα λέγει και ή Κεντρ. Επιτροπή τού ΚΚΕ, έγινε είδικόν τμήμα εις τούς κόλπους τής ενώσεως τών συλλόγων, «πού νά άσχολήται μέ τά ζητήματα τών σλαυομακεδόνων».

Είναι άδιανόητον νά πιστέψουν οί νέοι αυτοί, κατόπιν 20ετούς «ελευθέρου» βίου ότι θά υπαχθούν ΰπό «μοναρχοφασιστικόν» καθεστώς επαναπατριζόμενοι-καϊ άδιανόητον διά τούς "Ελληνας, ότι δυνατόν νά προσαρμοστούν οί άνθρωποι ούτοι επαναπατριζόμενοι και ώς κομμουνισταί και προ παντός ώς σλάβοι. Πώς θά παραδεχθούν, ότι δεν αποτελούν ούτε μειονότητα; νά δεχθούν πιέσεις, σχολεία; Πώς «θά θάψουν τά κεκτημένα δικαιώματα»; Μέ τό ΚΚΕ υπάρχει ένότης, ιερά σύμπνοια ε'ις τάς κοινάς επιδιώξεις και τήν άντιμετώπισιν τών κοινών προβλημάτων, ώς δύο λαοί. Μέ αυτό έχουν κοινήν συμμαχίαν, ώς προς κοινόν έχθρόν τήν Ελλάδα. Κοινοί αγώνες και κοινοί κίνδυνοι, διά τήν ύπερνίκησιν τών δυσκολιών, αμοιβαία ύποστήριξις έναντι τού κοινού εχθρού (τής Ελλάδος).

Μέ τήν διαγωγήν των αυτήν οί ελληνόφωνες κομμουνισταί, προσδώσαντες ιδίαν έθνικήν συνείδησιν είς ανίδεους σλαυοφώνους, έκτύπησαν τό έλληνικόν έθνος έκ τών ένδον και έκαλλιέργησαν τούτο ακριβώς έκεϊ όπου έχρειάζετο!

Έδημιούργησαν τό μεγαλύτερον «άτοϋ» είς τήν μεγάλην ϊδέαν τών μνη¬στήρων τής Μακεδονίας και τών μεγαλυτέρων πρακτόρων των έποφθαλμιούν-των τά Μακεδόνικα εδάφη. Αντί νά εξελληνίζουν, προσέφεραν τους έλληνόπαι-δας νά έκσλαβισθούν. "Επαιξαν πράγματι γνήσιον ρόλον κομιτατζή, όστις προς άλλοίωσιν τών εθνολογικών στοιχείων τών αθώων υπάρξεων, και εξόν-τωσιν τής έλλην. φυλής, μετεχειρίσθη βάρβαρα μέσα. Άπό εΐκονικόν κατασκεύα¬σμα τό όποιον παρουσιάσθη κατ' αρχήν, τό ένεσάρκωσαν σιγά - σιγά εις τάς; συνειδήσεις τών παίδων ώς πραγματικόν είναι λυπηρόν νά σκέπτεται κανείς, πώς οΐ μικροί ούτοι, ένώ έχουν έλληνικόν αίμα, πώς αντέχουν εις αυτήν τήν τραγωδίαν! και άπύθμενον τό βάθος τής πωρώσεως αυτών τών ανθρώπων, τόν άφελληνισμόν τοϋ ελληνικού στοιχείου, νά παρουσιάζουν ώς ΐδιαιτέραν φροντίδα «πατριωτικής αγωγής» τών αθώων αυτών πλασμάτων. Και νά σκέ¬πτεται κανείς, ότι οϊ νέοι οϋτοι, τώρα, κάθε νύξιν και ύπαινιγμόν κατά τής Μακεδόνικης των πατρίδος έκ μέρους τής Ελλάδος τήν θεωρούν ώς «προσβλητικήν άνάμιξιν,», «ανόητους υπαινιγμούς», «σωβινισμόν και γενοκτονίαν» άλλου λαού!

Και ρωτώ λοιπόν: Άραγε η Κα Riki Van Boeschoten και ο Κος Loring Danforth αναφέρουν την οργάνωση Ήλιντεν στα πονήματα τους για το παιδομάζωμα και κυρίως την δράση της ως προς την "διδασκαλία" των Σλαβοακεδόπουλων;

3 σχόλια:

  1. Βρήκα κάτι που έψαχνα καιρό και σκέφτηκα μήπως σε ενδιαφέρει (αν δεν το έχεις ήδη):

    http://www.archive.org/details/reportofinternat00inteuoft

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Επίσης Ακρίτα επιτυχώς έχει εξισωθεί από την αριστερά η αποτρόπαια πράξη του παιδομαζώματος των κομμουνιστών με την νόμιμη προσπάθεια και καθήκον του αιμάσοντος Ελληνικού κράτους την περίοδο 1946-1949 να περιθάλψει τα ορφανά των ερημωμένων χωριών, την οποία οι απονευρωμένοι «διανοούμενοι» της αριστεράς χαρακτηρίζουν ειρωνικά ως «παιδομάζογμα της Φρειδερίκης». Οι ευθύνη των φοβισμένων πατριωτικών δυνάμεων της χώρας μας που ενώ κέρδισαν τον ένοπλο αγώνα εναντίων των συμμοριών, που επιτυχώς φόρεσαν τον ιδεολογικό μανδύα της αγιοποίησης των εγκλημάτων τους και της καταστροφής της χώρας, είναι μεγάλη.
    Για το σύνδρομο της «φοβικής» και «ένοχής» δεξιάς, σήμερα στην καθημερινή δημοσιεύεται άρθρο του Κ. Ιορδανίδη με τίτλο «Ανοχή και ενοχές». Επίσης στο τελευταίο Τέυχος του περιοδικού PATRIA, (τεύχος 20, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009) υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Κ. Κεφαλά με τίτλο (Abyssos abyssum invocat)που αφορά την ιδεολογική απονεύρωση της χώρας από την ΝΔ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.