Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010

Νομοσχέδιο και ΜΚΟ

Τι συμβαίνει όταν αυτός που νομοθετεί στην ουσία είναι οι ΜΚΟ

Δεν είναι λίγες οι φορές, στην πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας μας, που «μη» κυβερ­νητικές οργανώσεις κατευθύ­νουν την κυβερνητική εξουσία σε επιλογές ή αιτήματα που προβάλλουν οι ίδιες. Προφνώς και τα αιτήματα τους, όπως έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, εκπορεύονται από τα ευαγή ιδρύματα που τις χρηματοδο­τούν και αποτελούν κατά κοινή πλέον ομο­λογία τμήμα του πολιτικοοικονομικού κατε­στημένου που νέμεται το αύριο της χώρας

Σε αυτή τους  την πλούσια σταδιοδρο­μία, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και μια ντιρεκτίβα προς το υπουργείο Εσωτερι­κών, ως προς την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε εκατοντάδες χιλιάδες οικονο­μικών μεταναστών. Έτσι, με τη δημοσίευση του προσχεδίου του νόμου για την απόδο­ση της ιθαγένειας, δεν άργησε να γίνει γνωστός και ο μη κυβερνητικός οργανισμός που το πρότεινε ή τουλάχιστον έθεσε υπό­ψη του κυρίου Ραγκούση.

Μιλάμε φυσικά για την «Ελληνική Ένω­ση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη», η οποία από τις 19 Μαρτίου του 2009 είχε δημοσιεύσει με τίτλο «Νέος Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» 10 ση­μεία για την αλλαγή του νόμου του 2004 ως προς την απόδοση της ιθαγένειας, συμπληρωμένο με μια εκτίμηση για τις αλλαγές που έχουν διαμορφωθεί από το 2004 έως σήμερα για την μετανάστευση. Το περι­εχόμενο του συγκεκριμένου εγγράφου και τα 10 σημεία υιοθετήθηκε σχεδόν αυτού­σιο από το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ η Μ.Κ.Ο. αμέσου χαιρέτισε το προσχέδιο ζητώντας την εμβάθυνση του, με ελαστικότερες προϋποθέσεις για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η «Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη» είναι άμεσα συνδεδεμένη με ...
....  το Κέντρο Ερευνών Μει­ονοτικών Ομάδων και συνεργάζεται με διάφορους ανάλογους πανευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως, με την ανάληψη της διακυβέρνησης από το Πα.Σο.Κ., ο «μη» κυβερνητικός οργανισμός απέ­στειλε επιστολές στα υπουργεία Εσωτε­ρικών, Δικαιοσύνης και «Προστασίας του Πολίτη», με διάφορες προτάσεις, ενώ εν­δεικτική είναι και η επιστολή προς το υπουρ­γείο Παιδείας, όπου οι «πολυπολιτισμικοί» μάγοι αιτούνται τη μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών σε θρησκειολογικό και θεωρούν πως «μια εκπαίδευση που είναι απαλλαγμένη από παρωχημένους μισαλλόδοξους εθνοκεντρισμούς μπορεί να υπηρετήσει την οικοδόμηση ενός σύγ­χρονου πολυπολιτισμικού και πολυσθενούς σχολείου». Προς αυτή την κατεύθυνση, θε­ωρούν επίσης πως «η ανάγκη προσανατολι­σμού της  εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της προβολής σύγχρονων οικουμενικών αξιών ουδόλως εξυπηρετείται από τις μαθητικές παρελάσεις και τον -εθνικά εσωστρεφή-χαρακτήρα των σχολικών εκδηλώσεων».

Είναι λοιπόν εμφανές το ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο των ανθρώπων που συ­νέταξαν την ντιρεκτίβα για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας, ωστόσο, σαν από πείσμα της  ιστορίας, τα χαρακτηριστικά της οδηγίας τα έχουμε συναντήσει και στο πα­ρελθόν.

Ο νόμος του 1869, για την απόδο­ση της οθωμανικής υπηκοότητας σε ξένους, εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά με το προσχέδιο του υπουργείου Εσωτερι­κών. Προέβλεπε την απόδοση της υπηκοότητας στα παιδιά «ξένων» από τη γέννηση τους μέχρι τριών ετών, ενώ για τους  μεγαλύτερους, με τη συμπλήρωση πέντε ετών διαρκούς παραμονής, τους   έδινε τη δυνα­τότητα να αιτηθούν την απόκτηση της οθωμανικής υπηκοότητας. Για να μην παρεξη­γηθούμε, δεν μιλάμε για μια αντιγραφή του οθωμανικού δικαίου, αλλά τονίζουμε με έμφαση πως τα χαρακτηριστικά του προσχε­δίου μπορούν να εφαρμοστούν πολύ καλύτερα στην πραγματικότητα μιας αυτοκρατορίας όπως  ήταν η οθωμανική, παρά σε ένα εθνικό κράτος.


Ἄρθρ. 1. Τὰ ἐκ γονέων, ἢ μόνον ἐκ πατρὸς, Ὀθωμανικῶν ὑπηκόων γεννώμενα τέκνα θεωροῦνται ὑπήκοοι Ὀθωμανοί. 
Ἀρθρ. 2. Ὅταν οἱ γονεῖς ὑπάγωνται εἰς ξένην ὑπηκοότητα, τὰ ἐν τῷ Ὀθωμανικῷ Κράτει γεννώμενα αὐτῶν τέκνα, ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐφηβικῆς αὐτῶν ἡλικίας μέχρι τριῶν ἐτῶν, δικαιοῦνται νὰ ἐξαιτήσωνται τῆς Ὀθωμανικῆς ὑπηκοότητος. [Νομ. Ραγκούση: Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του, όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος εφόσον ούτε αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του ούτε μπορεί να αποκτήσει τέτοια ... ή είναι άγνωστης ιθαγένειας... Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς του κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη, αποκτά την ελληνική ιθαγένεια ...  ]. 
Ἄρθρ. 3. Ὅστις τῶν ξένης ὑπηκοότητος καὶ ἐφηβικῆς ἡλικίας διαμείνῃ ἐν Τουρκίᾳ ἐπὶ πέντε κατὰ συνέχειαν ἔτη, δύναται νὰ προσκτήσηται τὴν Ὀθωμανικὴν ὑπηκοότητα, ἀπευθυνόμενος δι’ ἀναφορᾶς του αὐτοπροσώπως ἢ δι’ ἄλλου εἰς τὸ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὑπουργεῖον. [Νομ. Ραγκούση: Τέκνο αλλοδαπών που έχει παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με την ενηλικίωσή του...  Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ... και το τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
Ἄρθρ. 4. Ἡ Αὐτοκρατορικὴ Κυβέρνησις, ἅμα πεισθεῖσα ὅτι οἱ μὴ ἐκπληρώσαντες τὰς διατάξεις τοῦ 3 ἀρθρου ξένοι εἰσὶν ἄξιοι ἐξαιρετικῆς εὐνοίας, παραδέχεται αὐτοὺς καὶ ἐγκατατάττει εἰς τὴν ὑπηκοότητα ἐκτάκτως.
Οι αυτοκρατορικής  εμπνεύσεως οδηγίες των «μη κυβερνητικών», έρχονται να κα­ταδείξουν για ακόμα μια φορά τον πολιτικό ρόλο που παίζουν, στα πλαίσια των εξαχρειωμένων πολιτικών μας ακολούθων. Είναι πλέον κοινός τόπος πως  αυτοί οι κύκλοι, άλλοτε θα προσπαθούν να στηρίζουν «επι­στημονικά» την επίθεση της  παγκοσμιοποίησης στις συλλογικές και εθνικές ταυτότητες και άλλοτε θα εκπονούν νόμους ή προσχέ­δια της χώρας που τους θρέφει...

Του Κωνσταντή Σεβρή
Εφημερίδα Ρήξη, 9-1-2009

20 σχόλια:

 1. Ρε παιδια αυτες οι MKO ιδιωτικες επιχειρησεις ειναι ;;

  Απο πισω δηλαδη κρυβεται το Κέντρο Ερευνών Μει­ονοτικών Ομάδων με τους "πληρωμενους" επιστημονες ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. O Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της «Ελληνικής Ένω­ση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη» και τα πιο ενεργά μέλη του ΚΕΜΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ακρίτα, η δαιμονοποίηση των ΜΚΟ δεν είναι υγιής τακτική. ΚΡΙΤΙΚΗ χρειάζεται, όχι αυτή η στάση του περιοδικού, η απόλυτα εχθρική (έως και παρανοϊκή). ΠΟΥ βρίσκεται η λεγόμενη "απάτη"? Μπορεί κανείς να κάνει πολλές κριτικές, όχι όμως και για "απάτη". Ο τίτλος των "Επικαίρων" είναι ΣΚΑΝΔΑΛΟΘΗΡΙΚΟΣ και ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΟΣ.

  Προσωπικά θα συμφωνούσα σε πολλά, εδώ. Π.χ. την ανάγκη για διαφάνεια, ανοιχτή συζήτηση, κλπ. κλπ.

  Ομως... από την ερώτηση του "ανώνυμου" (12 Ιανουαρίου 2010 12:59 μ.μ.) είναι ηλίου φαεινότερον ότι ο άνθρωπος ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ τι είναι οι ΜΚΟ, και ότι το ΜΟΝΟ που ξέρει είναι ορισμένες αρνητικές πτυχές τους. Ειναι σαν να μην ξέρει κανείς αγγλικά και να ξέρει πέντε βρωμόλογα νομίζοντας ότι τα αγγλικά είναι βρώμικη γλώσσα.

  Με αυτό τον τρόπο βάζει κανείς... ΑΥΤΟΓΚΟΛ, διότι δεν βλέπει δημιουργικές απαντήσεις που παράγει η ΥΓΙΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ.

  Π.χ. από την πλευρά μου μπορώ να προτείνω κάτι καινούργιο, όσον αφορά το νομοσχέδιο, το οποίο αναιρεί τις "Τρύπες" που εντόπισε ο Σταύρος Λυγερός: Την χορήγηση ιθαγένειας ΜΟΝΟ με την ενηλικίωση κάθε ξένου, αλλά με προϋποθέσεις ΠΑΙΔΕΙΑΣ κλπ. που εξασφαλίζουν καλύτερη ενσωμάτωσή του. Οσο για τα παιδιά που γεννιώνται στην Ελλάδα, μπορούν να αποκτούν αυτομάτως μόνιμη παραμονή αντί ιθαγένειας και ένα στάτους "ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ".

  ΟΛΑ αυτά βέβαια είναι άσχετα και περιττά, αν οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ αντιρρήσεις κάποιων δεν είναι για διατάξεις του νομοσχεδίου αλλά για το ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝ να ελληνοποιούνται ξένοι. Σε αυτή την περίπτωση ΤΙΠΟΤΕ δεν μπορεί ποτέ να τους αρέσει.

  (δες το νέο ποστ μου, αν εχεις χρόνο, οι διαφωνίες μας θέλω να είναι δημιουργικές).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ομάδεον δεν είναι θέμα δαιμονοποίησης αλλά ζήτημα πραγματικότητας.

  Σου αρέσει εσένα η εκτελεστική εξουσία να νομοθετεί με κείμενο που σύνταξαν ιδιώτες;

  Ιδιώτες που ανήκουν σε 2-3 ΜΚΟ ;

  Σε ΜΚΟ που δεν καταθέτουν ποτέ τον ισολογισμό τους όπως γίνεται στο εξωτερικό ώστε να αποκαλύπτονται και οι χρηματοδότες τους;

  Είναι απλές ερωτήσεις που γεννιούνται εύλογα από αυτήν την πράξη της κυβέρνησης. Και ξέρεις πολύ καλά ότι στο παρελθόν στοχοποιήθηκα από κάποιους για σχέσεις με ΜΚΟ.!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ακρίτα σίγουρα η πραγματικότητα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ. Για τη δαιμονοποίηση όμως χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ.
  Οσον αφορά τις ερωτήσεις σου τώρα...

  Σου αρέσει εσένα η εκτελεστική εξουσία να νομοθετεί με κείμενο που σύνταξαν ιδιώτες;
  ΟΧΙ, εκτός αν το ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ και λέει ΕΠΙΣΗΜΑ από την αρχή πως ανάθεσε σε ειδικούς τη σύνταξή του διότι η ίδια... έχει ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ! χεχε

  Ιδιώτες που ανήκουν σε 2-3 ΜΚΟ ;
  Δεν πειράζει, αρκεί να το λένε και να το προβάλλουν κιόλας, και να δίνουν χρόνο σε άλλες απόψεις να εκφραστούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ.

  Σε ΜΚΟ που δεν καταθέτουν ποτέ τον ισολογισμό τους όπως γίνεται στο εξωτερικό ώστε να αποκαλύπτονται και οι χρηματοδότες τους;

  Ε, ναι, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ είναι κάθε αδιαφάνεια. Δεν ανησυχώ όμως... τόσο πολύ για τους χρηματοδότες, όσο για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των κονδυλίων, κι εκεί δυστυχώς... ΟΥΤΕ στο εξωτερικό οι περισσότερες ΜΚΟ δεν δίνουν λεπτομερή στοιχεία. Η κατάσταση αυτή ΠΡΕΠΕΙ να αλλάξει.

  Βέβαια, εσύ ο ίδιος δημιούργησες... άτυπη ΜΚΟ για τον ΕΛΕΓΧΟ ορισμένων άααλλων ΜΚΟ !!!
  ενώ... θάπρεπε αυτό που κάνεις να γίνεται ΠΙΟ οργανωμένα και σωστότερα (γιατί ο ερασιτέχνης μοιραία θα κάνει ΚΑΙ λάθη).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καταρχήν δεν δημιούργησα καμία άτυπη ΜΚΟ εάν εννοείς τους "αδέσμευτους bloggers". Με προσκάλεσαν , τα είπαμε και μέχρι στιμής είμαι στην ομάδα αυτή.

  Το παραδέχτηκε επίσημα σε συνέντευξη που έδωσε ως δυαδικτυακό ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Αμνηστία Τι άλλο θέλουμε δηλαδή;
  δηλώσεις ν.1599;

  Όσο για τα υπόλοιπα σαφώς και με πειράζει που Πανεπιστημιακοί καθηγητές του Ελληνικού Δημοσίου ΚΑΙ διοικούν ιδιωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι δεν καταθέτουν ποτέ ισολογισμό.
  Τι να την κάνω την έγκαιρη άποψη εάν δεν ξέρω ποιος χρηματοδότησε αυτή την έρευνα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. OMADEON, θα σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε τις ΜΚΟ όταν το κράτος δώσει τα οικονομικά τους στοιχεία στη δημοσιότητα.

  Είσαι να προσπαθήσουμε για να το πετύχουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ακρίτα έχεις απόλυτο δίκιο στο να απαιτείς διαφάνεια, δημοσίευση ισολογισμών και φυσικά πλήρη λίστα χρηματοδοτών για κάθε ΜΚΟ !

  Ζούμε στην εποχή της "έκρηξης της Πληροφορίας", ρε γαμώτο...

  (και όχι δεν εννοούσα αυτούς που λες, απλά... -και για μένα και για σένα- νομίζω ότι ως μπλόγκερ υποκαθιστούμε κάποιες ΜΚΟ που δεν υπάρχουν)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ακρίτα είδα την ερώτηση ΤΩΡΑ:
  Είσαι να προσπαθήσουμε για να το πετύχουμε;

  ΦΥΣΙΚΑ και είμαι, ΜΕΣΑ!

  Δεν χρειάζεται ΚΑΝ δαιμονοποίηση. Σφάζουμε ΚΑΙ με το γάντι, άμα λάχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά σε μια σοβαρή συλλογική προσπάθεια για να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο οι κυβερνητικές επιδοτήσεις προς τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ας στείλουν μήνυμα εδώ:

  peridiafaneias {AT} gmail {DOT} com

  Προωθήστε το και σε όσους άλλους γνωστούς σας ενδέχεται να συμφωνούν. Όταν λέμε "προωθήστε", δεν εννοούμε γενικευμένο σπαμάρισμα, αλλά φιλική γνωστοποίηση σε λίγα άτομα με ανάλογες σκέψεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμε,
  ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΡΑΜΑ.
  ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ...
  Σε σοβαρές προσπάθειες για Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ, στις οποίες συμμετέχει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ (δηλαδή ΛΑΟΣ, Χρυσή Αυγή, κλπ) ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ.

  Φασισμός + Χ = Φασισμός.
  (όπου Χ=οτιδήποτε)

  Εξασφάλισέ μου εσύ ΠΡΩΤΑ ότι ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΙ και μετά ΒΕΒΑΙΩΣ και προσυπογράφω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αν όμως στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν ακροαριστεροί (ΣΥΡΙΖΑ,ΚΚΕ,ΟΑΚΚΕ κλπ) θα συμμετάσχεις ;

  Γιατί ο φασισμός δεν κοιτάει ποιος είναι δεξιός ή αριστερός ή κεντρώος. Φωλιάζει παντού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ακρίτα άστο καλύτερα.

  ΔΕΝ εξισώνεται ο φασισμός με την ακροαριστερά.

  ΑΥΤΟ δεν έχει εμπεδώσει κανείς.

  Είναι ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ τα δύο άκρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ακρίτα μια φίλη μου είχε παρόμοια αντίρρηση με σένα και νομίζω ότι το θέμα αξίζει ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΤ.

  Προς το παρόν θα πω μόνο ότι...
  1) Η αριστερά βασίζεται σε ιδέες που ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ κάτι εναντίον της ανθρωπότητας, ίσα-ίσα η θεωρητική της βάση είναι ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ της ανθρωπότητας (από την αδικία και άλλα πολλά).
  2) Η ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΛΙΣΤΑ των θεωρητικών εκπροσώπων και ηγετών της αριστεράς δείχνει τις ιδέες της. Και δεν μιλάμε για κομματάρχες (ή σταλινικούς σε νοοτροπία ψηφοφόρους). Δεν μιλάμε για σοβαρά ελαττώματα ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, αλλά για τις θεωρητικές αρχές. Οσα εγκλήματα έκανε η (σταλινική) αριστερά όταν είχε την εξουσία (πάααει αυτό) ήταν ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ της έτσι κι αλλιώς.
  3) ο ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ακροδεξιός είναι ΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ. Από ασύστολα ψεύδη ("για το καλό του έθνους") μέχρι και προβοκάτσιες. Είναι σαν να βάζει κανείς έναν.. κλέφτη στο σπίτι του. Ξανά και ξανά αυτό έχει αποδειχτεί. Αντίθετα, τις... μπούρδες του Σταλινικού τις αντιμετωπίζει κανείς ΕΥΚΟΛΑ με ευθύ τρόπο, εκτός αν... είναι κυρίαρχη ομάδα οι σταλινικά ή ανελεύθερα σκεπτόμενοι. Σε αυτή την περίπτωση... συμφωνώ, το καλύτερο τότε για κάποιον είναι να ΑΠΟΧΩΡΕΙ! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Δεν το αφήνω καθόλου γιατί είναι ένας μύθος της αριστεράς ότι οι φασίστες είναι μόνο οι δεξιοί. O Φασισμός σαν ιδεολογία δεν εκφράστηκε από σοσιαλιστές όπως ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ;

  O Μουσολίνι δεν άνηκε στους "Fasci d'azione rivoluzionaria internazionalista" ή στα ελληνικά "Πυρήνες επαναστατικής διεθνιστικής δράσης";

  Για τον Χίτλερ και τον Στάλιν τα ξέρουμε.

  Ο φασισμός σαν δόγμα θεμελιώνεται στην έξαρση του κράτους και εναντιώνεται φανερά στη δημοκρατία και στις σκέψεις της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Γιατί η δεξιά είναι εναντίον της ανθρωπότητας;
  τι σόι συλλογισμός είναι αυτός!!!

  Ενώ ο πολιτικά οργανωμένος ακροαριστερός δεν είναι;
  Θέλεις να σου απαριθμήσω καθεστώτα που βασίστηκαν στην οργανωμένη άκρα αριστερά και επέζησαν πολλά περισσότερα χρόνια από την αντίστοιχη άκρα δεξιά ;
  Κορυφαίο καθεστώς ήταν το Σοβιετικό που επέζησε 80 χρόνια και από την ακροδεξιά ήταν ο Πινοσετ στα 25 χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ακρίτα,
  Ο "φαιοκόκκινος φασισμός", π.χ. ο "Στρασσερισμός", προελαύνει στις μέρες μας.

  ΔΕΝ σου λέω να αφήσεις το θέμα, αξίζει ΕΙΔΙΚΗ συζήτηση για ΠΟΛΥ ξεκαθάρισμα.
  Ομως...
  Οταν -σήμερα- μπαίνεις σε ναζιστικό μπλογκ και βλέπεις φωτό του... Τσε Γκεβάρα και του Ιωνα Δραγούμη, αυτό δείχνει ότι η κατάσταση αυτή... ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

  Φασιστικά στοιχεία ΦΥΣΙΚΑ και έχουν ΚΑΙ αρκετοί αριστεροί. Σαν νοοτροπία ο φασισμός ΦΥΣΙΚΑ και είναι ικανός να χωθεί παντού, ΔΕΝ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ γι' αυτό. Το θέμα είναι όμως αν μπορούν να μειωθούν τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, δηλαδή τα ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.... (θα επανέλθω).

  Πάντως, είναι ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ αυτός ο... διάλογος, χωρίς φανατισμούς! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Βεβαίως και προελαύνει.Όταν η ανομία και η διαφθορά έχουν ισοπεδώσει την δημοκρατία τι περιμένεις να γίνει ;
  Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη του και λέει έμεσα ή άμεσα δεν με ενδιαφέρει τι λέει η πλειοψηφία και εγώ θα βαφτίσω 1 εκ αλλοδαπόύς -που ήλθαν παράνομα- σαν Έλληνες και θα τους δίνω και δικαίωμα ψήφο πως περιμένεις να αντιδράσει η κοινωνία;
  Κάτσε γιατί θα δούμε πολλά ακόμα διότι ο κόσμος άρχίζει σιγά-σιγά να αντιδράει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Υ.Γ.
  "Γιατί η δεξιά είναι εναντίον της ανθρωπότητας;
  τι σόι συλλογισμός είναι αυτός!!!"


  Ακρίτα, ΔΕΝ είπα για δεξιούς. Είπα για ΑΚΡΟδεξιούς. Και... παρόλο που το ΛΑ.Ο.Σ. περιλαμβάνει και άτομα που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ακροδεξιοί (είναι απλώς εθνικιστές) έχει ουσιαστικά καταστεί ακροδεξιό. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, διότι... π.χ. κάλεσε στις τάξεις του (ο Καρ.) ΚΑΙ αυτούς (και στη δράση του ΕΙΝΑΙ Ακροδεξιός, όπως και ο Αδωνις, ο Βορίδης και πολλοί άλλοι).
  Ουσιαστικά δρουν ΚΑΙ σαν ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ όλοι αυτοί.

  Ομως, ΟΥΤΕ με τον εθνικιστή έχω πρόβλημα να συζητήσω, αν είναι αρκούντως δημοκρατικός σε ιδέες και σε συμπεριφορά.

  Ακρίτα, οι ακροδεξιοί όμως... είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ζώα". Και... σίγουρα δεν είσαι εσύ! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Δεν είναι κομματική προσπάθεια, δεν ζητούνται ιδεολογικά πιστοποιητικά και δεν είναι απαραίτητη η επώνυμη συμμετοχή. Από εκεί και πέρα, θαύματα έκανε μόνο ο Χριστός και δεν υπάρχει 100% διασφάλιση πουθενά, μόνο καλή θέληση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.