Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Σάββατο 31 Μαΐου 2008

«Μη-Συμβατικές Θεωρίες», Οι κερδοσκόποι του ελληνισμού και ο φενακισμός των αφελών»

Κατά το δυαδικτιακό μου παρελθόν ασχολήθηκα στο παρελθόν εκτενώς με το φαινόμενο της ψευδοαρχαιολατρίας, του παννελληνισμού και όλα τις γνωστές θεωρίες που στο μόνο που αποσκοπούν είναι στην αποδόμηση της εθνικής μας ταυτότητας και στην ενίσχυση του εθνομηδενισμού.
Δυστηχώς το μέτωπο της απο­κάλυψης των ελλαδεμπόρων, που εξα­πατούν έναν λαό εντελώς αποπροσα­νατολισμένο, δυστυχώς δεν μπορεί να κλείσει.

Πόσο μάλλον που οι αντίστοι­χες θεωρίες χρησιμοποιούνται και λει­τουργούν ως υπόστρωμα του φυλετισμού και της ενίσχυσης των ναζιστο-φασιστικών αντιλήψεων.

Παράλληλα, οι λεγόμενοι «σοβαροί επιστήμονες», φιλόλογοι, ανθρωπολόγοι, ιστορικοί, που θα έπρεπε να αντικρούσουν και να ανασκευάσουν επιστημονικά όλα αυτά τα φληναφήματα και να φωτίσουν τον ελληνικό λαό, προτιμούν να ασχολού­νται με τα «ευρωπαϊκά προγράμματα» και την ακαδημαϊκή ανέλιξη τους και απαξιούν να ασχοληθούν με τον χύδην όχλο.

Πόσες φορές έχω στείλει ηλεκτρονικά γράμματα σε Ελληνικά μουσεία, έλληνες συγγραφείς όπου ζητούσα την βοήθεια τους ?
οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν ΑΠΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΚΑΘΟΛΟΥ

Πόσες φορές έχω στείλει ηλεκτρονικά γράμματα σε ξένα μουσεία και συγγραφείς όπου ζητούσα την βοήθεια τους ?
οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν ΑΜΕΣΩΣ

Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να προτείνω το βιβλίο του Εδεσσαίου αρχαιολόγου-ιστορικού Δημήτρη Ευαγγελίδη, «Μη-Συμβατικές Θεωρίες», Οι κερδοσκόποι του ελληνισμού και ο φενακισμός των αφελών» των Εκδόσεων Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 2007.

Διάλεξα να αναρτήσω την εισαγωγή από αυτό το βιβλίο όπου ο Δημήτρης Ευαγγελίδης αναλύει μεστά το πρόβλημα των «Μη-Συμβατικές Θεωριών», που τελευταία μας κατακλύζουν μέσω της τηλεόρασης, παλιά μέσω των βιβλίων και τα αποτελέσματα είναι εμφανή και στο δυαδίκτυο.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εδεσσα 1.10.2006
Δμήτρης Ε. Ευαγγελίδης

Τά τελευταία χρόνια βλέπουν τό φως της δημοσιότητας μέ ολοένα αυξα­νόμενους ρυθμούς, πού αγγίζουν γεωμετρική πρόοδο, διάφορα «απροσδό­κητα» κείμενα καί θεωρίες για την Ελλάδα καί τούς "Ελληνες, δπου ανα­πτύσσονται όλο καί πιό απίθανες απόψεις καί φαντασιώσεις.
Πέρα όμως άπό τά δημοσιεύματα διαφόρων «εξειδικευμένων» περιο­δικών καί την κυκλοφορία βιβλίων μέ αμφιλεγόμενο (τουλάχιστον) περιε­χόμενο, οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πλέον την δυνατότητα, μέσω ειδικών σελίδων τοϋ Διαδικτύου, νά παρουσιάζονται εξωφρενικές θεωρίες Συνωμοσιολογίας καί Αποκρυφισμού, «αναλύσεις» καί «αποκαλύψεις» γιά την «πραγματική» ελληνική Ιστορία καί Προϊστορία, περί νέων «ερμη­νειών» τών καθιερωμένων επιστημονικών απόψεων καί περί άλλων τινών, πού ή ηπιότερη αξιολόγηση τους είναι δτι κυμαίνονται μεταξύ παράνοιας καί ψυχωσικοϋ παραληρήματος.
Ή αντίδραση τών περισσοτέρων σέ αυτά τά εκφυλιστικά φαινόμενα είναι είτε ή αδιαφορία {«άσε νά εκτονωθούν οι άνθρωποι!», είναι τό συνη­θισμένο σχόλιο), είτε ή ειρωνεία καί ό σαρκασμός {«γιατί συγχύζεσαι; παλαβοί καί ψώνια θά υπάρχουν πάντοτε», είναι μιά άλλη συνηθισμένη αντιμετώπιση).
Δυστυχώς δμως καί κατά κοινή ομολογία, ή κατάσταση διαρκώς χειρο­τερεύει, σέ βαθμό υστερίας θά έλεγα, μέ αποτέλεσμα αξιόλογοι καί ευφυείς άνθρωποι, νά υποστηρίζουν απόψεις «πού διάβασαν στό τάδε περιοδικό» ή νά γράφουν «βιβλία», τά όποια όχι μόνον εκθέτουν τήν σοβα­ρότητα τους, άλλά υπονομεύουν καί τήν γενικότερη αξιοπιστία τους. Καί τούτο διότι είναι εύκολα παρεξηγήσιμες άπό τόν πολύ κόσμο οί παράξενες καί περίεργες απόψεις, πού δταν ακούσει ή διαβάσει δτι υποστηρίζεις φανατικά καί μέ πάθος, δπως π.χ. ότι υπάρχει επικοινωνία μέ εξωγήινους πού παρακολουθούν καί προστατεύουν τόν ελληνικό λαό, αυτομάτως σέ μετατάσσουν απλούστατα καί εύκολα, στήν κατηγορία τών «γραφικών» καί τών «ελαφρών». Άπό έκεϊ καί πέρα ό,τι καί νά υποστηρίξεις, αξιόλογο καί σοβαρό, δέν πρόκειται νά ληφθεί ύπ' δψη καί θά σέ συνοδεύουν πάντα τά χαμόγελα πίσω άπό τήν πλάτη.
Αυτά βέβαια μπορεί νά μάς αφήνουν παγερά αδιάφορους, άλλά εκείνο πού προσωπικά δχι απλώς μέ εξοργίζει, άλλά μέ κάνει εκτός εαυτού, εΐναι ή σύγχυση καί ό αποπροσανατολισμός πού καλλιεργούν, ιδίως μεταξύ τών νέων ανθρώπων γιά τό παρελθόν του τόπου μας καί τοϋ λαοϋ μας (μιά καί τό απαράδεκτο καί παταγωδώς αποτυχημένο «εκπαιδευτικό» μας σύστημα δέν τους δίνει την δυνατότητα νά τό γνωρίσουν επαρκώς), μέ αποτέλεσμα νά «στραβώνονται» γιά τά καλά μέ άνυπόληπτες θεωρίες καί παραμύθια, πού παρουσιάζονται ώς «αποκαλύψεις τής αλήθειας» καί «ξεσκέπασμα» τών σκοτεινών κύκλων πού «βυσσοδομοΰν εναντίον της Ελλάδος».
Τά φαινόμενα αυτά είχαν επισημανθεί καί στόν «Πρόλογο» της α' έκδοσης τοϋ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ (Θεσσαλονίκη, 2002), δπου αναφερόμενος στην ύπαρξη ανάλογων θεωριών γιά την ελληνική Ιστορία καί Προϊστορία, όχι μόνον στην χώρα μας, άλλά καί στά Αμερικανικά Πανεπιστήμια, τόνιζα τήν ανάγκη ενημέρωσης τοϋ ευρύτερου κοινοϋ:
«...Μόνον έτσι πιστεύουμε ότι θά διαλυθεί ή σύγχυση πού έχει δημι­ουργηθεί, ιδίως τά τελευταία χρόνια μέ τήν κυκλοφορία καί διάδοση πλή­θους έντυπων άπό διαφόρους αμαθείς, ημιμαθείς καί επιπόλαιους "συγ­γραφείς" οι όποιοι στερούμενοι ακόμη καί στοιχειωδών γνώσεων σέ θέμα­τα συγκριτικής φιλολογίας καί μυθολογίας, αρχαιολογίας, ιστορικής γλωσσολογίας, εθνολογίας, ανθρωπολογίας καί γενικότερα, επιστημο­νικής μεθοδολογίας, συνετέλεσαν στην δημιουργία μιας απίθανης παρα­φιλολογίας καί παραλογοτεχνίας, διατυπώνοντας μέ εξοργιστική καί εξωφρενική αφέλεια καί ανευθυνότητα, θεωρίες καί απόψεις πού ξεπερ­νούν τά όρια τοϋ παραλόγου...
... "Ετσι "πληροφορούμαστε" γιά τούς απογόνους τών μυθικών Ατλάν­των, πού περιδιαβαίνουν τόν ελλαδικό χώρο καί αναγορεύονται σέ προ­γόνους των Ελλήνων, γιά προϊστορικούς Αλβανούς (!) πού μεταμφιέζον­ται σέ Πελασγούς δημιουργούς τής ελληνικής ιστορίας, γιά εξωγήινους πού καιροφυλακτούν νά διασώσουν τόν περιούσιο ελληνικό λαό καί άλλα πολλά.
"Αν σέ ολα τά παραπάνω προσθέσουμε καί τά φαιδρολογήματα περί "Μαύρης Αθηνάς" καί περί τής νεγρικής (!) καταγωγής τοϋ ελληνικού πολι­τισμού, πού τελευταία συζητούνται καί προβάλλονται μέ σοβαροφάνεια στους επιστημονικούς κύκλους τών αμερικανικών Πανεπιστημίων, αντιλαμ­βανόμαστε ότι όχι μόνον ή κατάσταση έχει ξεπεράσει τά όρια τοϋ γελοίου, άλλά ότι αντιμετωπίζουμε πλέον συνθήκες ομαδικής παράκρουσης...».
(Δημήτρη Ε. Εύαγγελίδη: «ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ», σελ. 11 - «ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ»,
Φαίνεται όμως ότι είχα κάνει λάθος εκτιμήσεις, δχι τόσο ώς πρός τήν έκταση τοϋ φαινομένου, άλλά ώς πρός τήν κινητήρια δύναμη πού εξωθούσε κατά τά άλλα απολύτως αξιόπιστους καί αξιόλογους ανθρώπους νά ασχο­λούνται μέ τέτοια θέματα.
Τό πρόβλημα αποδείχθηκε δτι ήταν πολύ πιό σύνθετο καί οΐ ρίζες του πήγαιναν πολύ πιό βαθιά άπό δσο μπορούσε νά πιστέψει κάποιος μετά άπό μιά επιπόλαια θεώρηση καί εύκολη κριτική."Εκρινα λοιπόν δτι υπάρχει ανάγκη νά ασχοληθούμε συστηματικά μέ τό φαινόμενο καί νά επιχειρήσουμε μιά ερμηνεία του, πού θά μπορέσει νά εξηγήσει τήν άπομώρανση σοβαρών, πανέξυπνων καί ικανότατων ανθρώ­πων, πού γίνονται εύκολα θύματα φενακισμοϋ μέ θεωρίες καί απόψεις τουλάχιστον φαιδρές καί εξόφθαλμα ανυπόστατες, δπως συμπεραίνεται υστέρα άπό μιά στοιχειωδώς λογική/έπιστημονική διερεύνηση. Μιά πρώτη ερμηνεία πού προκύπτει είναι δτι κάτω άπό τήν επιφάνεια καί τό κοινωνι­κό προσωπείο τού καθενός μας, βρίσκονται σέ εξέλιξη διεργασίες καί ψυχολογικά απωθημένα, πού αποκτούν ανεξέλεγκτα διέξοδο σέ εύκολες θεωρίες φυγής άπό τήν πραγματικότητα καί τήν καθημερινότητα.

Εκείνο ϊσως πού κάνει όλα αυτά συχνά μή ανιχνεύσιμα, είναι ή χρήση διαφόρων ευφημισμών, δπως οί οροί «μή-συμβατική Ιστορία», «νέα επι­στημονική θεώρηση», «αποκάλυψη της αλήθειας», «ξεσκέπασμα τού ακα­δημαϊκού κατεστημένου» καί άλλα τέτοια ηχηρά. Οί ορολογίες αυτές χρη­σιμοποιούνται κατά κόρον, όχι μόνον πρός άγραν αφελών, δπως θά μπο­ρούσε νά πιστέψει κάποιος, άλλά καί γιά λόγους γενικότερων κοινωνικο-ψυχολογικών συνειρμών, φανερώνοντας σέ τελική ανάλυση βαθύτερες υπαρξιακές, άλλά καί εθνικές ανασφάλειες.

13 σχόλια:

 1. Ακρίτα Χαίρε.

  Διάβασα αυτό το ποστ μαζί με τον πρωϊνό καΦέ και λόγω της χθεσινής διένεξης (που ξέρεις) με το γνωστό Τσαπανέα "κυνηγό προδοτών" ΠΡΗΣΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ στο πρόσωπο, λες κι έφαγα γροθιές στη μούρη.
  Ως εκ τούτου, είδα ΠΙΟ χαλαρά το ποστ, ΧΩΡΙΣ παρωπίδες (που κι αυτές... ΑΝ υπήρχαν θάχαν γίνει μούρη-κρέας)! α χα χα

  Λοιπόν, ΠΟΛΛΑ σωστά στο ποστ, ΠΟΛΛΑ σωστά στο βιβλίο βλέπω.
  ΕΝΑ λάθος μόνο του βιβλίου: Προσπαθεί να... καταπιεί τη θάλασσα με ένα κουτάλι σούπας.
  Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ!
  Πες του χαιρετίσματα... έρχεται ΤΣΟΥΝΑΜΙ (χεχε).

  Αλλά η θάλασσα ως γνωστόν δεν είναι ΜΟΝΟ αρνητική, κι ο Ελύτης είπε "ΘΑΛΑΣΣΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ".
  Επομένως, να ΜΗΝ ψάχνει για θαλάσσια λάθη, ούτε για θαλάσσια _κήτη_. (χεχε)
  Πες του χαιρετίσματα ότι ΕΧΕΙ δίκιο, αλλά ΔΕΝ φτάνει αυτό - ΔΕΝ φτάνει να έχει δίκιο.
  ΦΤΗΝΟ σήμερα το δίκιο (δωρεάν σχεδόν). ΚΟΛΥΜΠΙ πες του να μάθει. (στο ιντερνέτ και όχι μόνο)

  ΜΙΑ Η ΕΛΛΑΣ, η... ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΛΛΑΣ, Η... ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ, Η... ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΛΑΣ, Η... ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΛΑΣ. :)

  Πανθεϊστικά πατριωτικά ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΑ χαιρετίσματα. ΜΙΑ χαρά είμαστε, AN τη διχόνοια νικήσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ξέρεις διαβάζοντας τα βιβλία του συγκεκριμένου καθηγητή καταλάβα τελικά ότι είναι εύκολο να το παίξεις ειδικός, διότι στην εποχή μας οι ημιμαθείς περισσεύουν. Και αυτοί οι ημιμαθείς συνήθως έχουν σαν πηγές το δυαδίκτυο και κομμένα αποσπάσματα.

  όπως λέει και ο Ευαγγελίδης

  «Δεν αποδεχόμαστε τήν εύκολη λογική πού υποστηρίζει πώς τάχατες είμαστε "ωραίοι, σάν "Ελληνες" καί πώς κατά βάθος όλα πάνε καλά. Αυτή είναι μιά αντίληψη μπαρόβιων τού Κολωνακίου, ακριβοπληρωμένων δημοσιογράφων καί ατζέντηδων πού χαϊδεύουν τά αυτιά καί τό υπογάστριο τών Ελλήνων.
  "Οχι, εμείς πού μάς αποκαλούν "εθνικιστές" καί "Έλληναράδες" οι γραικύλοι, έχουμε βαθιά συνείδηση γιά τόν εκπεσμό μας καί γι' αυτό πασχίζουμε νά αποκτήσουμε καί πάλι συλλογικά οράματα, μήπως καί ξαναβρούμε "τά φτερά τά πρωτινά μας τά μεγάλα", μήπως ξαναγίνουμε "Ελληνες»

  Σου προτείνω πάντως και τα λεξικά του εν λόγω συγγραφέα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πάει καιρός που σκέφτομαι, ότι ο ρατσισμός δεν είναι ΜΟΝΟ θέμα μείωσης κάποιας ράτσας, αλλα΄ΚΑΘΕ ανθρώπου ή συνόλου, γενικά.

  Επιπλέον, έχω ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΘΕΙ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ως "Γραικύλος", και ως εκ τούτου ΓΙΑΤΙ να μη γράψω σχόλιο σε πατριωτικό ιστολόγιο (ΑΚΟΜΗ και εθνικιστικό) αν είμαι ΣΙΓΟΥΡΟΣ για την ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΜΟΥ, για την καθαρότητά μου, και για το.... μη-ρατσισμός μου, τελικά.

  Τη στιγμή μάλιστα, που ΛΕΙΠΟΥΝ οι άνθρωποι με αγνά κίνητρα, εγώ που ΛΕΩ ή ΝΟΜΙΖΩ ότι έχω τέτοια αγνά κίνητρα, θα έπρεπε άραγε να τα... κλειδώσω κάπου ή να τα κρύψω με φερετζέ, μην τυχόν και... χαλάσει η αγνότητά τους?

  εεεε ΟΧΙ, κυρίες και κύροι. Εφόσον κάποιοι με θεωρούν Γραικύλο, θα τους αντιμετωπίσω. ΟΧΙ εχθρικά αλλά φιλικά, ΑΝ σέβονται το διάλογο.

  Γιατί και ΜΙΑ ακόμη ΑΧΡΕΙΑΣΤΗ έχθρα να βγάλουμε από τη μέση, "δεν ξέρετε τι ενθουσιασμός πιάνει τα πουλιά" (Ελύτης - ο για μένα ΔΙΕΘΝΙΣΤΗΣ, αλλά ΚΑΙ πατριώτης μαζί).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Και πολύ σωστά το λες. Ο ρατσισμός στις μέρες πια έχει ξεφύγει από τα στενά βιολογικά του όρια και επικεντρώνεται καθαρά σε ταξικές, θρησκευτικές ή εθνοτικές κοινωνικές ομάδες.

  Και σου φέρνω ένα παράδειγμα που έχει σχέση με το Μακεδονικό. Οι Σκοπιανοί αλλά και οι νεοταξίτες Έλληνες τους αποκαλούν με το έτσι θέλω Μακεδόνες βάζοντας στην άκρη ότι υπάρχουν 2,5 εκ Έλληνες που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδονική εθνοτική κοινότητα και μέρος του Ελληνικού Έθνους.

  όταν τους απαντάς και τους κρίνεις βλέπεις ότι όχι μόνο δεν την δέχονται την κριτική αλλά μας φέρνουν και επιχειρήματα που τα χρησιμοποιούν μόνο ακραία εθνικιστικά στοιχεία.

  Π.χ.1
  Σου λένε οι εθνομηδενιστές: Αυτοί είναι Πόντιοι και τουρκόφωνοι. Όταν εσύ συμφωνείς -εν μέρη - μαζί τους και τους λες ότι και οι Σκοπιανοί ήταν Βούλγαροι και είναι και Βουλγαρόφωνοι αμέσως γίνεσαι εθνικιστής κλπ

  Π.χ.2
  Σου λένε οι εθνομηδενιστές ότι οι Σκοπιανοί ήσαν η πλειονότητα πριν γίνει η "εθνοκάθαρση" από τον Ελληνικό Στρατό. Όταν εσύ τους φέρνεις στοιχεία και τους λες ότι σχεδον όλοι οι ξένοι παρατηρητές αναφέρουν ότι οι Έλληνες ήσαν η πλειονότητα και ότι οι Σκοπιανοί τότε ονομάζονταν ως Βούλγαροι ή ως Σλάβοι τότε αμέσως γίνεσαι και πάλι εθνικιστής κλπ


  Ο Smith έχει πει ότι ο χειρότερος εθνικιστής είναι αυτός που υπερασπίζει....

  -την ομοσπονδιακή/περιφερειακή ταυτότητα εις βάρος της εθνικής
  -τον κοσμοπολιτισμό (υπόψη όρος που χρησιμοποίησε ο Ίωνας Δραγούμης πριν 90 χρόνια) και την την παγκόσμια κουλτούρα (πολυπολιτισμικότητα) εις βάρος της εθνικής κουλτούρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δεν είμαι σίγουρος αν όσοι μιλούν μέσα από ΟΛΟΤΗΤΕΣ και ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ εννοοούν με τις ίδιες λέξεις, τα ίδια πράγματα.

  Για παράδειγμα, αυτή η χιλιοειπωμένη ΑΕΝΑΗ δήθεν αντιπαράθεση ανάμεσα σε "πολυπολιτισμικότητα" και "εθνική κουλτούρα" με νευριάζει πολλές φορές, ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ότι οι άνθρωποι που μιλούν για το θέμα ΕΝΝΟΟΥΝ τα ΙΔΙΑ ΠΡΑΜΑΤΑ.

  ΔΕΝ υπάρχει -νομίζω- ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ "παγκόσμια συνομωσία" να παταχθούν οι εθνικές κουλτούρες μια μια μυθικό κατάσταση που ΠΑΛΙ δεν καταλαβαίνω ΠΩΣ την εννοούν μερικοί, την "πολυπολιτισμικότητα".

  Δηλαδή ο Οδυσσέας Ελύτης που ήξερε ΚΑΙ Αρχαία Ελληνικά ΚΑΙ Νέα ΚΑΙ Γαλλικά ΚΑΙ Ιταλικά (νομίζω) ΚΑΙ έζησε σε άλλες χώρες ΚΛΙ πήρε Νόμπελ σεάλλη χώρα, ήτανε... ΚΑΚΟΣ επειδή ακολούθησε 100% ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ?

  ΕΧΑΣΕ ο Ελύτης την Ελληνικότητά του επειδή ΕΓΙΝΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ?

  ΤΙ ΛΕΜΕ τώρα?

  Μερικές φορές νευριάζω ΤΟΣΟ πολύ, που έχω (όπως τόσοι άλλοι) ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΘΕΙ τόσο πολύ, που μούρχεται να πάρω ένα αποκριάτικο... πλαστικό ρόπαλο και να αρχίσω να βαράω τον κόσμο όπως στις αποκριές...
  "ΞΥΠΝΑΤΕ ΡΕΕΕΕΕ.... ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΥΝΗΓΑΕΙ ΡΕΕΕΕΕ..." :)

  Κοίτα να δεις φίλε μου.
  ΣΗΜΕΡΑ, Εθνική Κουλτούρα που ΔΕΝ ΣΤΕΚΕΙ ΕΠΙΣΗΣ σε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ είναι απλούστατα ΝΕΚΡΗ κουλτούρα.

  Γενικά είμαι ΥΠΕΡ της Κουλτούρας. Πιθανολογώ ότι εκφράζει ΚΑΙ τη χώρα μου, όση παράγω, αλλά δεν μπορώ να το εγγυηθώ κιόλας! :)
  (το μόνο σίγουρο είναι ότι προσπαθώ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "ΔΕΝ υπάρχει -νομίζω- ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ "παγκόσμια συνομωσία (sic!)" να παταχθούν οι εθνικές κουλτούρες..." είπε ο omadeon. Και λοιπόν; Δεν υπάρχουν επειδή το νομίζει; Και τι εννοεί με τον όρο "παγκόσμια συνωμοσία". Ο διαβόητος Χένρυ Κίσσιγκερ είχε πει: Το ότι εγώ έχω ψύχωση και νομίζω ότι κάποιοι συνωμοτούν να με σκοτώσουν δεν σημαίνει ότι αποκλείεται κάποιοι να συνωμοτούν πραγματικά για να με σκοτώσουν"!
  Με λίγα λόγια:
  Η ισοπέδωση των εθνικών πολιτισμών δεν είναι κατ' ανάγκη προϊόν κάποιας συνωμοσίας. Αποτελεί μια παράπλευρη διαδικασία της κατευθυνόμενης φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, την οποία μπορείς να ονομάσεις "παγκόσμια συνωμοσία", "αμερικάνικη εξωτερική πολιτική" "κυριαρχία πολυεθνικών και χρηματιστηριακού κεφαλαίου" ή απλώς "τραλαλά". Εκείνο που μας ενδιαφέρει (όποιους ενδιαφέρει) είναι το αποτέλεσμα. Φυσικά όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν μεταξύ μιας φραπεδιάς και του SMS που πρέπει να στείλω στην γκόμενα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ακρίτα, σέ ποιόν συγγραφέα αναφέρεσαι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. vangelaka εννοείς τον συγγραφέα ?

  Για να καταλάβεις ο Ευαγγελίδης πηγαίνει στην ρίζα του προβλήματος και ξεκινάει από Θωμόπουλο, Πασσά, Ελευθεριάδη κλπ όπου όπως καταλαβαίνεις μερικοί σήμερα τους αναπαράγουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τόν συγγραφέα, ναί.

  Καί τόν Πασσά θίγει ο συγγραφέας;

  Συνεπώς καί τόν Γ. Γεωργαλά μέ τίς ρίζες π.χ. ε;

  Ο Ευαγγελίδης είναι αυτός; http://www.protoporia.gr/protoporia/author.asp?author%5Fid=913621&product%5Fid=97119&mscssid=J0DQ1NVCQMDX9MMU550CGP10666D1FD7

  Έχω μπερδευτεί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ναι αυτός είναι.

  Έχω πάρει και τα δύο του λεξικά τα οποία και αυτά είναι πάρα πολυ καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ναί, έχω κι εγώ τό λεξικό εννοιών αλλά καί τό εθνικισμός καί γλώσσα. Ωστόσο μού κάνει εντύπωση πού τά χώνει στόν κύκλο Γεωργαλά π.χ.. Τά περί Αινού σέ ένα τού Γ. είχα μάθει κι εγώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Τον Γεωργαλά δεν τον αναφέρει.

  Επικεντρώνεται στους

  -Σταγειρίτη, Θωμόπουλο (19ος αιώνας)
  -Πασσά, Ελευθεριάδη, Πουλιανό (20ος αιώνας)

  και φυσικά αναφέρει όλες τις γνωστές θεωρίες όπως η λεξαριθμική, αφρκεντρισμός, 70 εκ ελληνικές λέξεις κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ο Δημήτρης Ευαγγελίδης κατάγεται από την Έδεσσα. Σπούδασε Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία-Γεωλογία) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πήρε το πτυχίο του το 1971 και στην διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών παρακολούθησε Εξελικτική και Πολιτιστική Ανθρωπολογία (Εθνολογία) κοντά στον επισκέπτη (1972-73) Καθηγητή Dr. R. Bernard του Πανεπιστημίου της Πολιτείας Washington των ΗΠΑ.
  Από την περίοδο εκείνη συνέχισε να ασχολείται συστηματικά, παράλληλα με την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, με την Εθνολογία, την Προϊστορική Αρχαιολογία και την Γλωσσολογία. Προϊόν αυτής της ενασχόλησης υπήρξαν τα βιβλία του: «Εθνικισμός και Γλώσσα» (Αθήνα 1986), «Η Καταγωγή των Αριοευρωπαίων» (Αθήνα 1988), «Λεξικό των Αρχαίων Ελληνικών και περι-Ελλαδικών φύλων» (Θεσσαλονίκη 2002), «Λεξικό των Λαών του Αρχαίου Κόσμου» (Θεσσαλονίκη 2006), «Μη-συμβατικές θεωρίες»: Οι κερδοσκόποι του “ελληνισμού” και ο φενακισμός των αφελών» (Θεσσαλονίκη 2007), καθώς και οι πολυάριθμες μελέτες και άρθρα του σε εφημερίδες και περιοδικά, γύρω από τα παραπάνω θέματα.
  Σύντομα πρόκειται να εκδοθεί και η σημαντική εθνολογική μελέτη του: «Συμβολή στο ζήτημα της εθνογένεσης του Αλβανικού λαού». Αυτήν την περίοδο ασχολείται με την συγγραφή του βιβλίου: «“Η Έδεσσα της Μακεδονίας” - Ιστορία, Αρχαιολογία, Εθνογραφία, Οικονομία της πόλης και της περιοχής της», την οποία έχει ξεκινήσει πριν από καιρό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.