Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Κυριακή 15 Ιουνίου 2008

Το Μανιφέστο του NOF


Η Εταιρεία των Μακεδονικών Σπουδών στην ιστοσελίδα της ανέρτησε πρόσφατα ένα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο του NOF (Narodno Osloboditelen front) από το 2ο συνέδριό του το 1949 στις Πρέσπες όπου μπορείς να το κατεβάσεις και να το διαβάσεις από εδώ.

Σε αυτό το νήμα θα βάλω μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα που έχουν σαν στόχο την ενημέρωση όλων μας σε ότι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι της Μακεδονικής μας ιστορίας.

Δίνω έμφαση στα απόαπάσματα που δείχνουν ότι σκοπός του NOF και σε συνεργασία με τον ΔΣΕ ήταν η απόσπαση εδαφών ή ολόκληρης της Μακεδονίας από την Ελλάδα.

[σελ 3-4]
To 2o Συνέδριο του ΝΟΦ είναι ένα μεγάλο γεγονός χαράς γιά καθένα μας-γιά κάθε μακεδόνισσα καί γιά όλους τούς φίλους μας.
Ό μοναρχοφασισμός στα 1948 έβαλε όλα τά δυνα­τά του κι' έκανε ότη περνούσε άπό τό χέρι του γιά νά διαλύσει τό ΔΣΕ-να συντρίψει τό λαϊκό δημοκρατικό κίνημα στήν Έλλάδα,-νά ερημώνει τα μακεδονικά χωριά μας-νά έξολοθρέψει τό μακεδόνικο πληθυ­σμό τους, τό λαό μας, ό­λους εμάς, νά περάσει τό πάν «διά πυρός καί σιδήρου» όπως έλεγε στίς δια­ταγές του προς τις ορδές του-νά κάνει τέλος τήν Ελλάδα σίγουρη πολεμική βάση γιά τ' αφεντικά του τούς άμερικανοάγγλους υ­ποκινητές του καινούργιου πολέμου ενάντια στις Λαϊ­κές Δημοκρατίες καί τη Σοβ. "Ενωση-ένάντια σε όλους τούς λαους του κοσμου πού άγωνιζονται γιά λευ­τεριά, Δημοκρατία καί είρήνη.
Άλλ ό μοναρχοφασισμός έσπασε τά μούτρα του. Καί νά, ' τώρα εμείς έδώ εκατοντάδες αντιπρό­σωποι του μακεδόνικου λαου άπ' τό τμήμα τουτο εδώ της Μακεδονίας, πιό άπο-φασιστικοί καί πιό αίσιόδοξοι άπό κάθε άλλη φορά, περνούμε μέρος στή δου­λειά τοϋ 2ου Συνεδρίου της Εθνικής Επαναστατι­κής μας οργάνωσης -ΝΟΦ. Κι' άπ' αυτήν την άποψη τό 2ο Συνέδριο τοϋ ΝΟΦ είναι ένα άπ' τά σημαντιά αποτελέσματα της κοινής αγωνιστικής προσπά­θειας ελλήνων καί μακεδόνων που δειχνει ξεκάθαρα οτι: ή κοινή αυτή προσπάθεια στέφθηκε μ' επιτυχία, ότι άπ' τίς μεγάλες μάχες του 1948 ό ΔΣΕ καί γενι­κά ή λαϊκή μας επανάστα­ση βγήκε ακόμα πιό δυνα­μωμένη, ότι εκείνος πού απότυχε κι' εξασθένισε εί­ναι ό μοναρχοφασισμός.
Άλλά δέν είναι αυτή μόνο ή σημασία τοϋ 2ου Συνε­δρίου τοϋ ΝΟΦ. Στην πρίν λίγο καιρό παρμένη άπόφαση τής 5ης ολομέλειας τής Κ.Ε του Κ.K.Ε. , του καθοδηγητή και οργανωτή του λαικού αγώνα, διαβάζουμε:
«Στή Βόρεια Ελλάδα ό μακεδόνικος (σλαβομακεδονικός) λαός τάδωσε oλα για τον αγώνα και πολεμά μέ μιά όλοκλήρωση η­ρωισμού καί αύτοθυσίας πού προκαλούν τό θαυμα­σμό. Δέν πρέπει νά υπάρ­χει καμιά αμφιβολία ότι σάν αποτέλεσμα της νίκης τού ΔΣΕ, και τής λαϊκής έπανάστασης ό μακεδόνικος λαός θα βρει τήν πλήρη έθνική άποκατάστασή του έτσι όπως θέλει ο ίδιος προσφέροντας σήμερα τό αίμα του γιά νά τήν απο­χτήσει.»

[σελ 8-9]
Αν ή άρχή τής διαμόρφωσης tou μακεδόνικου έθνους βρίσχεται στo τέλος του 18ου αιώνα, ωστόσο οι ιστορικές ρίζες της κατάγωγής του απλώνονται μέσα στό μεσαίωνα. Άπό τό μεσαίωνα αρχίζει ή δημιουγία τών ιστορικών πρυϋποθέσεων πού πάνω τους στηρίχτηκε τό προτσές της διαμόρφωσης του.
Τόν 6-7ο αιώνα έρχονται καί εγκαθίστανται στή Μακεδονία, οί «μακεδόνες σλάβοι» , όπους τούς λέει ό σοβιετικός καθηγητής τής Ιστορίας Νιχολάϊ Ντερζάβιν. Είναι χωρισμένοι σε φυλές. Oι δραγοβίτσοι, σαγουδάτοι καί ρινχίνοι έγκαθιστονται έξω και κοντά στήν πόλη της θεσσαλονίκης καί στήν περιοχή της. Οι στροϋμτσοι στόν κάτω καί μεσαίο ρουν του Στρυμώνα. Οι μπαρζιάτσοι γύρω άπτό Κίτσεβο, την Πρέσπα, το Πρϊλεπ καί το Βέλες. Αύτοί δημιουργούν τό πρώτο σλαβικό κράτος, τή Σλαβουνία.

[σελ 25]
Είναι έντελώς ευκολο­νόητο ότι δέν πολεμάμε δίπλα στόν άδερφικό έλληνικό λαό μόνο για τήν έθνική μας απελευθέρωση κι' αποκατάσταση.
Πολεμάμε καί γιά τήν κα­τάργηση κάθε κοινωνικής οικονομικής, πολιτικής εκ­μετάλλευσης, γιά τήν κοι­νωνική, οικονομική, πολιτική απελευθέρωση.

[σελ 31]
Βαρύς είναι' ό αγώνας μας. Άλλ' Όσο εμείς πιό καλά πολεμάμε καί δουλεύουμε, τόσο πιο πολύ επα­γρυπνούμε στίς δικές μας αδυναμίες καί στις ενεργείες τοϋ εχθρού, τόσο πιό γρήγορα και μέ λιγότερες θυσίες θά τόν κερδίσουμε.
Ό ΔΣΕ είναι ή ένοπλη πρωτοπορεία τού λαού, τοϋ έλληνικού καί τού δικού μας, πού υπερασπίζεται άξια τή χώρα μας άπό την οριστική υποδούλωση καί καταστροφή. Ή ακόμα μαζι­κότερη συμμετοχή τού λα­ού μας σιίς γραμμές τού ΔΣΕ καί ή ακόμα μεγαλύ­τερη βοήθεια προς αύτόν είναι βασικό καθηκον τού ΝΟΦ.

[σελ 32-33]
Οι σκοποι του αγώνα του ΔΣΕ, οι σκοποί τής πολιτικής τής ΠΔΚ, οί σκοποί τής πολιτικής γραμμής τοϋ ΚΚΕ σχετικά μέ τό δικό μας μακεδόνικο ζητημα εί­ναι ξεκάθαρα διατυπωμένοι στην αποφαση της 5ης ολομελειας τής ΚΕ του ΚΚΕ που αναφέραμε καί στήν άρχή τής εισήγησης αυτής:
«Δέν πρέπει νά υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι σάν άποτέλεσμα τής νίκης τού ΔΣΕ καί τής λαϊκης επανά­στασης, ο μακεδόνικος λαός θά βρει τήν πλήρη εθνική αποκατάσταση του, έτσι όπως την θέλει ο ιδιος προ­σφέροντας σήμερα τό αίμα του γιά νά τήν αποκτήσει».
Αυτοί είναι καί Οί δι­κοί μας σκοποί, οί σκοποί τής πολιτικής τού ΝΟΦ.

Τα υπόλοιπα μπορεί να τα διαβάσει στο μανιφέστο κάνοντας κλικ στον αναφερόμενο σύνδεσμο.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΜΣ.!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.